งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 095
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    น้ำทรัพย์
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    วงษ์จิ้น
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนภัท    อินทะบุตร
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสลิลทิพย์    ทองอินทร์
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤติณ    ศิริพุฒ
1. นายศิวศิษฐ์    นิลสุวรรณ
6 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชุตินันท์    น้อยอาษา
1. นายธนาธิป    ไตรพิทยกุล
7 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนราภรณ์    อารีมิตร
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
8 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวฤทัยรัตน์    ล้ำประเสริฐ
1. นางสาววันดี    พุทธคุณรักษา
9 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศิริ    ยอดเพชร
1. นายพินิจ    เมฆฉา
10 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณรายณ์    พูลกลาง
1. นายวีรพัฒน์    เพ่งจินดา
11 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชชุรี    ศรีคำภา
1. นายนัฐชา    โพธิ์ศรี
12 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายนันทนัช    ชาวไร่อ้อย
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
13 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    ใยยินดี
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
14 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภาคินี    รุ่งสว่าง
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
15 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เพชรแอน
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
16 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    ไชยลังกา
1. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
17 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตรา    นาไชยเวศน์
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
18 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพชร    ภูกำเหนิด
1. นางสาวพรทิภา    ผลโพธิ์
19 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายวสุธา    จั่นเพ็ชร
1. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
20 33 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพัฒน์นรี    ชุมเกษียน
1. นายสิทธิชัย    ตันเจริญ
21 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวญานิกา    บริบูรณ์
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
22 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายชุติพงศ์    ส่วนบุญ
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
23 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญจน์    วิเศษลา
1. นางมะลิ    บุตรคำโชติ
24 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวยศวดี    นวเจริญภรณ์
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
25 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายทรงพล    วารีผล
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
26 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวไวโอลิน    รัตนเลขา
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
27 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    กิ่งศรี
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรณณี    แก้วเกษ
1. นายณัฐพล    โหมดบำรุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................