งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    นามขวา
1. นายนิตินัย    ทองน้อย
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภจร    วงษ์สะกด
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    ปิทอง
1. นางสาวปพิชญา    เสียงประเสริฐ
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    ทองอินทร์
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรน์สิริ    พุ่มศิริ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันจิรา    เพ็ชรแพ
1. นายศิวศิษฎ์    นิลสุวรรณ
7 8 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินดา    เจียรจรัสรัตน์
1. นายหฤษฎ์    เตือนหทัย
8 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา    สนม่วง
1. นายนฤพล    เขียนรูปครุฑ
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาธร    เต่าทอง
1. นายกำพู    อักษร
10 12 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยพนธ์    วงษ์แดง
1. นายพฤฒิ    วิธานติรวัฒน์
11 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิณนภา    ล่ำสัน
1. นางสาววันดี    พุทธคุณรักษา
12 15 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    พลพุ่ม
1. นางสาวอุไรวรรณ    กลิ่นอุบล
13 16 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    เชตฐราช
1. นายนพดล    เกิดมั่นคง
14 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรินรดา    คุชิตา
1. นายกิตติภพ    ปักเชิญเชื้อ
15 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวพร    ตันเศวฉัตร
1. นางสุมาลี    จันทร์ศรี
16 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาทิตย์    แก้วพิลา
1. นายชลธิชา    สุขะ
17 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐพร    นารัย
1. นายศุภมิตร์    เจตน์จำลอง
18 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทริญาณ์    แตงหนู
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
19 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ฤกษ์ดี
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
20 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิภา    ขุนพิบูลย์
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
21 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยกร    ธีระบุตร
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
22 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชลกานต์    สุขพระกิจ
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
23 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ทองกลั่น
1. นางสาวภัทรพร    ประมาตร
24 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธรชญา    เธียรสุชา
1. นางสาวชณัฐดา    พงค์ศักดิ์
25 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ทองชั้น
1. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
26 33 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พงษ์หญิง
1. นางรัชดา    มีป้อม
27 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐา    ไพบูลย์รัตนากร
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
28 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    กลับไทย
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เเพราะ
29 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์นรี    ใจเอื้อ
1. นายอานนท์    กาญจนโพธิ์
30 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์    พักเนียม
1. นางสาวปิยนารถ    พักเนียม
31 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    เริ่มรัตน์
1. นายวีระ    หวังวิมาน
32 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    อามระดิษฐ์
1. นายวิรัช    สนิทราษฎร์
33 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจจนา    อย่างดี
1. นางสาวรัชนก    พูลพิพัฒน์
34 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนัชพร    ตรีภูษา
1. นางสาวกฤติกา    เอี่ยมสอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................