งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    กลัดนาคะ
1. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    ชีวไพบูลย์ศิลป์
1. นายอุทัย    พรมฤทธิ์
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายพลชา    เผ่าพันธุ์เจริญ
1. นางสาวปพิชญา    เสียงประเสริฐ
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาพิมพ์    กรุนกรุด
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    กนิษฐสุต
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
6 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวิฑูรย์    เนียมนาค
1. นายธนาธิป    ไตรพิทยกุล
7 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวนรินา    จิตจักร
1. นายวิรัช    เขียวชะอุ่ม
8 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายบุญเลิศ    งามทองหล่อ
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
9 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    มณฑิราช
1. นางฉวีวรรณ    จันทร์เม่ง
10 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอลิชา    อัวคนซื่อ
1. นายนัฐพล    เต็งสุวรรณ์
11 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฏฐรมาศท์    ธนะวรเสฐ
1. นายวีรพัฒน์    เพ่งจินดา
12 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสลิลา    สิงห์แช่ม
1. นายกิตติภพ    ปักเชิญเชื้อ
13 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวดารณี    เสาคง
1. นางสาวสุดารัตน์    ศรีโพธิ์เผือก
14 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวปราณชนก    สวัสดิ์ชัย
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
15 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิมล    สินสุข
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
16 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตรา    กาหลง
1. นายมารุต    คนหลัก
17 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรนันท์    ติระศรี
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
18 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศราวุฒิ    รองเย็น
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
19 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรนันท์    นิ่มนวล
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
20 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธิษณา    รัตสิมวงศ์
1. นางสาวพรทิภา    ผลโพธิ์
21 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรไพลิน    วาณิชถิระดิฐ
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
22 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนง    รอดรัตน์
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
23 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายวราวุฒิ    ทองชันสุข
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
24 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววันชนก    จันทร์กระจ่าง
1. นายรัตนสินทร์    พ่อค้า
25 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรากร    โอภาประกายมาศ
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
26 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชนินาถ    อ่อนจีน
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
27 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    ชยาวาณิชกุล
1. นายวิรัช    สนิทราษฎร์
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมณฑน์    สระนาค
1. นางสาวนุชสรา    โพธิ์พิทักษ์
29 51 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายพิเชษฐ์    เงินเชียง
1. นายณพพงศ์    พุ่มภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................