สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.99 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วชิระ
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 39 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  ประพันธ์พจน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 14 1. นางสาวปาริฉัตร  ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์  แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลารัตน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. นายกองทัพ  ดิษฐศิริ
2. เด็กหญิงบุษบา  ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงอริสรา  ล่ำสัน
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว