หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอรพินธ์ แม้นญาติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุศล เกิดม่วงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา ทองโพธิ์โรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอรพินธ์ แม้นญาติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ รอดย้อยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวรรณศิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ เอื้ออนุสรณ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอุษา ปุยอ๊อดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุธนชัย ปานเกลียวโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพ้ชราภรณ์ ทดแทนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรภรณ์ ทดแทนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา ก๋งพญาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ แสงไชยโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสุรดา ภคภูติวัฒน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา อ่ำบุญโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร อาชาศรัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ เพ็งชัยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางศรีวรวรรณ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางศรีวรวรรณ ฉำ่มากหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ ศรีภิรมย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพจน์ ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทัศษา อินมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายพจน์ ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางประไพ จั่นยาวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ แสงไชยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข หลิกาพันธ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางถาวร ตันศิริโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย บุษบงค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจณา ใจแสนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปราณี สละชีพโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายธะวัตร์ ทัดเนียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา จันทราโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพัชรี คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงพฤทธิ์ ชุ่มชวยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันทราโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงพฤทธิ์ ชุ่มชวยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ แสงสิมมาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวรรณทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุมาพร สุธาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวีระ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช อยู่เล่ห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทวี ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา แดงสกุลโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปิยพร บุญครอบโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางณัฐพร อ่ำรอดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบล มะนาวหวานโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นายสมยศ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางลักขณา กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวมณฑา ปานทองคำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนภร ฮุ้นสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววรรษมน เกิดเสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางลักขณา กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายพิสิฏฐ์ นาคสังข์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรุณี ทองมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายปรีชา ตุ้มโทโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปุณฑิภัค ปั้นมูลโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางพชรมน นวลดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพิน เกตุดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวมลชิรา รอดแพทย์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
9. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
10. นางน้ำฝน อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
11. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
12. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปุณฑิภัค ปั้นมูลโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิมพ์มาศ ณรงค์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวมลชิรา รอดแพทย์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
10. นางประภาศรี คำสะอาดโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
11. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
12. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวสมคิด พึ่งพวกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงนภา พวงทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนันท์นภัส ปาริยะประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
8. นางนพมาศ โพโตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ช้อยกิ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายนฤเบศร์ จันทะเดชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฉัฐมาศ อยู่โตโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวจิตตราภรณ์ ธรรมแพทย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
9. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
10. นางนพมาศ โพโตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
11. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพเยาว์ พันธุ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมะนิสา สารวิกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภัทรดา ชูทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
10. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
11. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ พันธุ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางสาวลดาวรรณ สาระกูลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางดวงนภา พวงทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
10. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
11. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
12. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกิจ สงข์ขำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชต์ดา กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
10. นางสาวปิยะฉัตร แสงศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
11. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกิจ สงข์ขำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสุธาสินี รัมมะญาณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภัทรดา ชูทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
9. นางสาวปิยะฉัตร แสงศรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
10. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ อ่ำรอดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ภูมิยิ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายศักดา เดชมาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายรุ่งกิจ อาบสุวรรณโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ สิทธิศักดิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบุญโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสมชาย เรืองทัพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายไฉน ม่วงแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกันต์สินี รัตนเดชานาคินทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบงกช กลัดสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวลัดดา เหลาทองโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ สังข์เรืองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโสภณ จำรัสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ยอดดำเนินโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ กล่อมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์ศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ แสงนาคโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ มณีเตรโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ โมราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางนิตยา โตแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุษกร สมัครเขตการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญสร้าง บุษบกแก้วโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนารี เจนสาริกรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณภา คำสอนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นาย ส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ใจแสนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุรินทร์ ใจแสนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นาย ส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุภิรมย์ จาคสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มารศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางธมลวรรณ บุญโรจนรัตน์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณา สุขสังข์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุนันทา พวงชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางสาวประจิม ทองนาคโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ พึ่งละออโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จากสูงเนินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางพรรณนิภา ขวัญเผือกโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ไพศาลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรางค์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัททิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. ว่าที่พันตรีภาสกร รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพืมพ์ใจ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประมวลศรี เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภา มาใหญ่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระปราโมท วิสุทโธโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติพสิษฐ์ บุญโกโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ทางดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางวิจิตรา รสวงษ์ไพศาลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุวัตชัย ฉายประทีปโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ฉายประทีปโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภัทรดล เพชรพลอยนิลโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
4. นายมานพ ในพิมายโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวจำเรียง ไซฉายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางพรศรี วัฒนเขตการณ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พวงทรัพย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรศิลป์ เพชรสุกใสโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายมหาชาติ อินทร์เงินโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายปกรณ์ ธงศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางการเกตุ อาจผึ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง ชื่นเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ งั่งสัมฤทธิ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางภุมรี รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเกสรา เขียวภักดีโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสมนึก ทัพบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก ทัพบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก ทัพบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติคุณ ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพนธกร ฤทธิ์ทองโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพนธกร ฤทธิ์ทองโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพนธกร ฤทธิ์ทองโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายพนธกร ฤทธิ์ทองโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นายธานินทร์ วัฒนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ศรีเถื่อนโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิภัทร เรืองศรีสว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายเลอพงษ์ กัลหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะนีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวศุภิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะนีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่องโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธรรมชาติ เอนกพงษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ฉัตรวิริยาวงศ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.William Coscoโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริมาศ อยู่โตโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปณิตา พรรณพัชราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Richard Cubโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนกรรมการ
5. นางรัชฎาพร อินทร์แสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ ใจแสนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวี วัตถุสินธุ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ จูชวนโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางกันยา โพธิ์กล่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ แสวงสุขโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายทิวา พวงลำใยโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางศจี โรจนอุดมวุฒิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาลโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางวาสนา ธนัคฆเศรณีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดชโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สุวรรณโชติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสุมิตตา รัตนพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางเตือนใจ สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวประเทือง แย้มจันทร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Jossy Anebiโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิรัชรา คำพุดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ผิวทิพากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา วรรณอาภาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. Mr.Shuan Mulliganโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ขยันการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางวิภาวรรณ สุขุปรุะการโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอุทุมพร เลิศปรีชาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังเอิญ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการ
5. นางภัทธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอุทุมพร เลิศปรีชาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทองดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิติภัทร์ โตปลอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางบังเอิญ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางภัทธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ แสงวิทย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Mengyaโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางพเยาว์ แสงวิทย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายภาสกร อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ มุมานะวงศ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ รุจิราภัทรสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายสุรินทร์ โรจนอุดมวุฒิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางนิศากร เก่งกสิกิจโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวันทนีย์ มุมานะวงศ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ นครโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ พงษ์ธนะวรคุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายธวัช ดีดิษฐ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา บุญวรนุชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์สำราญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คัตติยกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ กล่อมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา บรรณทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรัตน์ นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารมณ์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา บรรณทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารมณ์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสุดใจ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิยนันท์ เอกอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญสินี ทองคำเภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสุวรรณา สุขสังข์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณา สุขสังข์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภางค์ ศรีนวลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ส่งศิริโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันดี มีทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายโช กาบเครือโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวี วัตถุสินธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายโช กาบเครือโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสวี วัตถุสินธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึง รักสันติศานติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณกร หอมเนียมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางคนึง รักสันติศานติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณกร หอมเนียมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุทัศษา อินทมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสุทัศษา อินทมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนางวันทนา บัวทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาลิณี จันทร์ดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุิทธิชัย นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสิทธิชัย นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาววณิชชากร จันทร์งามโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิเชียรบุรี ขวัญโพกโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ใจแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายชาญยุทธ์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ใจแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพากฤต ภคภูติวัฒน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมพร ศิริเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตน์บดี สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมกมล จ๋วงพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสุเมธ ราชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายชาญยุทธ์ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวินัย คำวิเศษโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวินัย คำวิเศษโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร น้อยธรรมราชโรงเรียนอักษรประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อารีรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อารีรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัศศิริ สีมะพริกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายธงชัย บุญเสริมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร วิบูลย์วัฒน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางทิพภา บุญชยศิริโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร วิบูลย์วัฒน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสันธินี บำรุงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางทิพภา บุญชยศิริโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กิปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางทิพวรรณ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันศุภา หัสดินศุภกฤษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กิปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางทิพวรรณ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันศุภา หัสดินศุภกฤษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางคณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ภูสุภาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางคณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางขวัญศิริ เคารพธรรมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจินตนา แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประไพ คงสมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายพจน์ ผิวสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจน์ ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอารมณ์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพจน์ ผิวสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพจน์ ผิวศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวิยนันท์ เอกอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสุดใจ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเพ็ญสินี ทองคำเภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางซ่อนกลิ่น ภู่ประดิษฐ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา สว่างวงศ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวมะยุรี หอมเนียมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริวรรณ หอมรสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ เโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชโยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายสิทธิชัย นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายรุฒธิพงษ์ อภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายสิทธิชัย นิติสิริโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]