หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล ครู คศ.2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ดูแลระดับเขต  
2 นายสุรพล ขยันการนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางวสุกานต์ ธีรภัทรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายดุสิต เอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายจักกฤช ตรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางชิวาภรณ์ รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุรพล ขยันการนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายประทุม จุ่นเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายมงคล มีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายธงชัย บุญเสริม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายทิวา พวงลำไย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางศรีสถาพร สุพรรณกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นางพชรมน นวลดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายพรชัย กสิกรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายปรีชา ตุ้มโท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางจำลอง หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายวิเชียร หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางสาวสายรุ้ง ธรรมถาวร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
45 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
46 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
47 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
48 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
49 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
50 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
51 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
52 นางศิริวรรณ หอมรส ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
53 นายชัยรัตน์ ทับบุรี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
54 นายสุเมธ ราชประชุม ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
55 นายพากฤต ภคภูติวัฒน์ ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
56 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
57 นางสาวอุบล มะนาวหวาน ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
58 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครูโรงเรียนบญนาคพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
59 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
60 นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
61 นางขวัญตา ทองธานี ครูโรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
62 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
63 นางวีณา เขียวนิล ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
64 นางศิริมา แสงสิมมา ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
65 นางลักขณา กสิกรรม ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
66 นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
67 นายปรีชา ตุ้มโท ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
68 นางสาวสุวิสา สุขสำราญ ครูโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขันระดับสถานศึกษา  
69 นางชุลีกร ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
70 นางพเยาว์ แสงสวิทย์ ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
71 นางสาวศุภิกา เชตนุช ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
72 นางสาวพัชรินทร์ พันธู์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
73 นางแสงจันทร์ เดชปกรณ์ ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
74 นายวีระ สีบวรประเสริฐ ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
75 นางกุลวดี ม่วงพูล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
76 นางเกตุกนก สุขสำราญ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
77 นางนงลักษณ์ งามสูงเนิน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
78 นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
79 นางนันทรัตน์ มั่งมี ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
80 นางนิตยา เพชรจั่น ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
81 นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
82 นางปุญยนุช เอกศิริ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
83 นางวิลาวัลย์ โพธิ์เอ้ียง ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
84 นางศมาพร เทียมโีคกกรวด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
85 นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์ศรี ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
86 นางสาวดุจดาว ราทอง ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
87 นางสาวมุฑิตา สำเภาเงิน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
88 นางสาวรวิภา พะยุพัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
89 นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
90 นางสาวรุ่งนภา ขำมา ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
91 นางสาววารุณี มาจำเนียร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
92 นางสาววิรัลพัชร สุขคุ้ม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
93 นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
94 นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
95 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
96 นางสาวสุวิกรานต์ ชิณาญาณ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
97 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
98 นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
99 นางสาวอังคณา เกตุจันทร์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
100 นางสุชีรา บัวคง ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
101 นางสุธีรา บัวสุนทร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
102 นางอาภรณ์ ฉินนานนท์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
103 นายกมล น้อยสระ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
104 นายกษม บำรุงสุข ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
105 นายขจรศักดิ์ ตั้งศิริภรณ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
106 นายชำเลียง เทพพักทัน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
107 นายนฤดล ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
108 นายบารมี คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
109 นายไพฑูรย์ อินโท ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
110 นายวิเชียร หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
111 นายอานนท์ วัฒนานันท์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
112 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
113 ว่าที่ รต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
114 นางเครือวัลย์ อ่อนศรี ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
115 นางสมพิศ ธาระรส ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
116 นางสุวรรณา สุขสังข์ ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
117 นางอัมราภรณ์ อยู่ชา ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
118 นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
119 นางพัชรี สุขสบาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
120 นางสมพร ศิริเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
121 นางสาวนลินทิพย์ โพธิ์ตุ่น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
122 นางสาววรรัตน์ กล่่อมจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
123 นางสาวสุภาภรณ์ จุลเชาวน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
124 นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
125 นายปฐมพงษ์ คำขาว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
126 นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์ ครูโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
127 นางเพชรา ขยันการนาวี ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
128 นางสาวกนกวรรณ ขยันการ ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
129 นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์ ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
130 นายงามพล คำแก้ว ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
131 นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์ ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
132 นางภัทรวรรณ ทรัพย์เหมือน ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
133 นางสาวสิวลี อ่องแก้ว ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
134 นางอารมณ์ ศรีนิล ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
135 นาย ส สุชัยรัตน์ ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
136 นายวัลลภ สินอำพน ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
137 นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
138 นางภัทราพร พรหมตระกูล ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
139 นางนงนุช จันทร์สวาท ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
140 นางชุติมา ประทีปพรศักดิ์ ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
141 นางไพลิน ตุ่ม่อง ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
142 นางศิริมา แสงสิมมา ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
143 นายวสันต์ ศรีมณฑา ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
144 นายสุรินทร์ ใจแสน ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
145 นางสาววันเพ็ญ รอดย้อย ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
146 นางสาวศิวพร สุขสำแดง ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
147 นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบ ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
148 นายเกียรติศักดิ์ ชันตะ ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
149 นางสาวปัทมา อ่อนน้อม ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
150 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
151 นางสาวอุมาพร คะระนันท์ ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
152 นายธีรพงศ์ ทับอินทร์ ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการรับรายงานตัว สรุปผล ส่งผลการแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
153 นางพอใจ บุษบงค์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
154 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
155 นางสาวธีราภรณ์ หนูประเสริฐ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
156 นางสาวนฤมล โตอ่อน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
157 นางสาวอรชุมา หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
158 นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
159 นายยงชัย ศิริพรกิต ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผู้ประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]