สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=10 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ชัยนาทพิทยาคม 53 21 6 80 86 7 3 1 96
2 คุรุประชาสรรค์ 30 28 14 72 72 15 5 6 92
3 ราชประชานุเคราะห์ 46 21 11 13 45 50 6 4 6 60
4 หันคาพิทยาคม 16 26 13 55 58 11 0 6 69
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 6 9 26 36 12 3 4 51
6 สรรพยาวิทยา 7 8 4 19 25 12 3 5 40
7 วัดสิงห์ 6 9 8 23 30 13 4 10 47
8 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 0 4 9 20 7 2 9 29
9 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 14 14 32 35 17 11 11 63
10 ห้วยกรดวิทยา 4 8 2 14 21 11 3 8 35
11 สาครพิทยาคม 2 3 4 9 12 11 1 10 24
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 4 2 2 1 8
13 ศรีสโมสรวิทยา 1 3 5 9 20 11 3 8 34
14 อักษรประสิทธิ์ 1 3 1 5 7 4 2 1 13
15 ชยานุกิจพิทยาคม 1 2 0 3 5 5 3 3 13
16 บุญนาคพิทยาคม 1 0 0 1 4 4 2 2 10
รวม 165 144 97 406 485 148 51 91 684