สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 53 21 6 80 86 7 3 1 96
2 คุรุประชาสรรค์ 23 27 14 64 64 15 5 6 84
3 ราชประชานุเคราะห์ 46 21 11 13 45 50 6 4 6 60
4 หันคาพิทยาคม 16 26 13 55 58 11 0 6 69
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 6 9 26 36 12 3 4 51
6 สรรพยาวิทยา 7 8 4 19 25 12 3 5 40
7 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 14 14 32 35 17 11 11 63
8 ห้วยกรดวิทยา 4 8 2 14 21 11 3 8 35
9 วัดสิงห์ 4 6 8 18 27 12 3 10 42
10 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 4 0 4 8 19 7 2 9 28
11 สาครพิทยาคม 2 3 4 9 12 11 1 10 24
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 4 2 2 1 8
13 ศรีสโมสรวิทยา 1 3 5 9 20 11 3 8 34
14 อักษรประสิทธิ์ 1 3 1 5 7 4 2 1 13
15 ชยานุกิจพิทยาคม 1 2 0 3 5 5 3 3 13
16 บุญนาคพิทยาคม 1 0 0 1 4 4 2 2 10
รวม 155 140 97 392 473 147 50 91 670