งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายเฉลิมพล    สอนเถื่อน
2. เด็กชายภานุพงศ์    พุ่มพวง
3. เด็กชายอนิพัฒน์    วอเพชร
4. เด็กชายจักรกริช    พวงสุข
5. เด็กชายธนวัฒน์    ยิ้มย่อง
6. เด็กชายภาคภูมิ    พูลเหลือ
7. เด็กชายพรชัย    แสนหาญ
8. เด็กชายปณวัฒน์    โพธิ์ศรี
1. นางสาวกนกวรรณ    บุญยเกตุ
2. นางสาวทัศนีย์    วงทองดี
3. นางลักขณา    กสิกรรม
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายเจง    แซ่ย่า
2. นายนิพนธ์    แซ่ย่า
3. นายวันชัย    แซ่ลี
4. นายอนุวัฒน์    แซ่เท้า
5. นายศตวรรษ    ย่างวินิจฉัย
6. นายศุภชีพ    ทรงสวัสดิ์วงศ์
7. นายเดชาพล    แซ่เล่า
8. นายสุรชัย    อาชาวัฒนกุล
1. นางนงเยาว์    โจลัตสาห์กุล
2. นายวีรภัทร    ราโช
3. นางสมบัติ    หาญลำยวง
3 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายภานุสิน    สนเผือก
2. เด็กชายชัยมงคล    ทับพูล
3. เด็กชายธีรพล    เซียน้อย
4. เด็กชายเจษฎา    สุขเดช
5. เด็กชายพงษ์นรินทร์    ท่องแจ้ง
6. เด็กชายศหตถวรรธ์    แก้วปรีชา
7. เด็กชายวรินทร์    อ่อนเหลือ
8. เด็กชายอธิวัตร    นิ่มนวล
1. ดร.จักกฤช    ตรีวิชา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร    น้อยธรรมราช
3. นางสาวสุริสา    สุขสำราญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................