งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายจรณินท์    แจ้งอุบล
2. นายสุรศักดิ์    นัยเนตร
3. นายปัณณธร    ปทุมานนท์
4. นายปิยะ    พึ่งเรียน
5. นายอุเทน    วังยาว
6. นายเฉลิมราช    ยอดดำเนิน
1. นายฉลอง    ปานขวัญ
2. นายเฉลิมเกียรติ    ศรีนวล
3. นางเนาวรัตน์    ศรีฉ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................