งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงณัชชา    ชุติภัทรธีรา
2. นางสาวนันทินีย์    ศักดิ์ศรี
3. นางสาวลักคณา    แร่ถ่าย
4. นางสาววรารัตน์    ล้ำเลิศ
5. นางสาวหทัยวรรณ    พุสุข
1. นางนงเยาว์    โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์    โทบุราณ
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เอกนิล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แก้วโพธิ์
3. เด็กชายศิริพงษ์    ศรีนวล
4. เด็กหญิงธมลพรรณ    พราหมหันต์
5. เด็กหญิงอารียา    ฟักเขียว
1. นางสาวพรรณภา    โพธิ์หลำ
2. นางรัชต์ดา    กล่ำรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................