งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวบวรรัตน์    พันเกิด
2. นางสาววิภาวี    อุชม
3. นายขวัญชัย    ปานแม้น
4. นายคมสัน    ทองคำ
5. นายทรงธรรม    บุญทอง
1. นางนงเยาว์    โจลัตสาห์กุล
2. นางสาวเสาวคนธ์    โทบุราณ
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวชุติกาญจน์    มหาขันตรี
2. นางสาวชุติกาญจน์    ศรีเถื่อน
3. นางสาวนารีรัตน์    แซ่ภู่
4. นางสาวปาลิดา    นามโสม
5. นางสาวขวัญชนก    สอาดศรี
1. นางสาวพรรณภา    โพธิ์หลำ
2. นางรัชต์ดา    กล่ำรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................