งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงวิมลฉัตร    จันทวิมล
2. เด็กหญิงกาญจนา    สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    อุตตะมัง
1. นางวัชรินทร์    สุดสีสังข์
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงศศิวิมล    เย็นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพนิดา    ขำกล่ำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ริปันโน
1. นางสุดใจ    ล่ำสัน
2. นางเพ็ญสินี    ทองคำเภา
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฏฐณัชา    จบศรี
2. เด็กหญิงอรกานต์    ปัญโย
3. เด็กหญิงปาณิสรา    สมรักษ์
1. นางสาวรังษิณี    โชคลาภ
4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงกานจน์พนิต    มากทรัพย์
2. เด็กหญิงชุติมา    สังคะโห
3. เด็กหญิงศิริวิมล    โพธิ์มูล
1. นางสาวรุ่งนภา    ขำมา
2. นางอรพินธ์    แม้นญาติ
5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงอัจจิมา    บุญงาม
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ระลอกแก้ว
3. เด็กหญิงระวีพร    ชนะกิจพิทักษ์กุล
1. นางวรรณสิริ    สุขดี
2. นางสุภางค์    ศรีนวล
6 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    สังข์เดช
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์    สายขุนทด
3. เด็กหญิงนันฐกานต์    สุรัตนศิลป์
1. นางสาวอุมาพร    คะระนันท์
7 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุปาณี    จงเพียร
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี    น้อยวงค์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    เกิดสิน
1. นางเสาวลักษณ์    แสงไชย
2. นางแก้วใจ    สุชัยรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................