งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวทิพย์สุดา    การะเกด
2. นายกิตติศักดิ์    ห้อยฟัก
3. นางสาวราชาวดี    เครือวัลย์
1. นางวัชรินทร์    สุดสีสังข์
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวชีวาพร    พึ่งพวก
2. นางสาวอรวรรยา    เชื้ออ่อน
3. นางสาวจุฑามาศ    มีชัย
1. นางสุดใจ    ล่ำสัน
2. นางเพ็ญสินี    ทองคำเภา
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวพิตตินันท์    ถิ่นนาเมือง
2. นายกวิน    พันธ์นวล
3. นายสหชัย    บุญกร
1. นางสาวรังษินี    โชคลาภ
4 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวนีรชา    พุ่มพวง
2. นางสาวสุนิษา    ม่วงเกิด
3. นางสาวณัฐกาญจน์    ทองคำแท้
1. นางสาวสุรัตนา    พันธุ์บพิธ
5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายช วลิต    ช้างสาร
2. นางสาวจันทิมา    สัตย์สูง
3. นางสาวณิชารีย์    คามสุภาพ
1. นางสมจิตร    จั นทรา
2. นางสาวอังคณา    เกตุจันทร์
6 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวพัชรี    สุริยะกุล
2. นางสาวปัทมาภรณ์    เอี่ยมใย
3. นางสาวกฤษสุวรรณ    หงษา
1. นายสุธนชัย    ปานเกลียว
2. นางแสงจันทร์    เดชปกรณ์
7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสิราวรรณ    จันทร์แปลง
2. นางสาวอภิสรา    โพธิ์กลีบ
3. นางสาวกิตติยา    มูลสุวรรณ
1. นางสาวศศิธร    รอดย้อย
2. นางสุภางค์    ศรีนวล
8 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสิราวรรณ    ดำสอาด
2. นางสาวนฤมล    สามีรัมย์
3. นางสาวสุธีรา    ใจงาม
1. นางสุรีย์    ชัยชนะดี
9 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสรัลชนา    กรไชย
2. นายกฤษณะ    เจริญชัยอนันต์
3. นางสาวปรมาภรณ์    ผลแก้ว
1. นางเสาวลักษณ์    แสงไชย
2. นางแก้วใจ    สุชัยรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................