งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 330
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายยศภัทร    กาฬษร
2. เด็กหญิงวิรฎา    ทุมโยมา
1. นางลักขณา    กสิกรรม
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงชุติมา    โอรักษ์
2. เด็กหญิงวิชญาพร    นาคสังข์
1. นางสาวกัณฐมณี    ไกรเพ็ชร
2. นางชุติมา    ประทีปพรศักดิ์
3 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ยิกทิม
2. เด็กหญิงจิตนภา    มาระจันทร์
1. นางสาวจุฑามาศ    แสงรัตน์
2. นางนุสรา    เหลืองศุภบูล
4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    มีโพธิ์
2. เด็กหญิงรักษิณา    ครุฑช่างทอง
1. นายคัคนนันท์    แซ่ย่าง
5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงพิทยารันต์    เขตตรีจักร์
2. เด็กหญิงพรชนก    ลำเทียน
1. นายโช    กาบเครือ
6 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงสิริวรรณทนา    สดไทย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศักดิ์สูง
1. นางนงลักษณ์    ยศสมบัติ
7 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงชนิกานต์    วิบูลย์ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร    แสนคุณเมือง
1. นางสาวอารมณ์    ศรีนิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................