งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 331
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวอรุณี    ดอนแนไพร
1. นางลักขณา    กสิกรรม
2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวเพชรพลอย    นูมหันต์
1. นางมนัสวี    วัตถุสินธุ์
3 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสุทธิกานต์    กาญจนะ
1. นางนงลักษณ์    ยศสมบัติ
4 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสุธินี    โพธิ์ตุ่น
1. นางสาวอารมณ์    ศรีนิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................