งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 332
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายปิยะ    อำมฤต
2. เด็กหญิงพิชญานิน    พวงดอกไม้
1. นางลักขณา    กสิกรรม
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    เหมือนงาม
2. เด็กชายสุรวุฒิ    การภักดี
1. นางสาวขนิษฐา    บัวศรี
2. นางสาวมะยุรี    หอมเนียม
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงวัชรินทร์    เฉลียว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    นิลฉ่ำ
1. นายธีรเดช    คำสงค์
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงนลพรรณ    แซ่ย่าง
2. นางสาวปวีณา    แซ่มัว
1. นางสาวนลินทิพย์    โพธิ์ตุ่น
2. นางสาวอังคณา    ปานบุตร
5 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายเอกดนัย    โกสา
2. เด็กชายมงคล    แซ่โหงว
1. ดร.จักกฤช    ตรีวิชา
2. นางสาวสุชญาดา    แสงเงิน
6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงอารีญา    ยอดดำเนิน
2. เด็กชายธนดล    ตรีนัย
1. นางสาวจิราพร    จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา    ด้วงกลัด
7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    พุฒทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    มีอินต๊ะ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เณรแตง
2. นางศิริวรรณ    หอมรส
8 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายกรวี    น้อยเมือง
2. เด็กหญิงอรณิชา    ปัญจกนกกุล
1. นางสาวยุพา    แดงสกุล
9 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายธาเทพ    ป้อมชัย
2. เด็กชายธนกร    เกตุปาน
1. นางสาวน้ำผึ้ง    ชุ่มชวย
10 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงจิรัชญา    สุขจาด
2. เด็กหญิงปนัดดา    ลิมปพนาทอง
1. นายสมยศ    งามเนตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................