งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวน้ำมนต์    ค้าธัญญะ
1. นางสาวปราณี    สละชีพ
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายปัญญา    พรมฮวด
1. นางศิริมา    แสงสิมมา
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายนิรวิทย์    สิบแก้ว
1. นางสาวมณีกิจ    โพพันทะราช
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวนภาภรณ์    เพชรทอง
1. นางสาวศิรดา    ศรีเอี่ยม
5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายอภิวันท์    โพธิ์แก้ว
1. นางสาวจิราพร    จึงสมเจตไพศาล
6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายธนาธิป    น้อยแสง
1. นางสาวฐิติรัตน์    เณรแตง
7 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายณัฐวัฒน์    สีสด
1. นางสาวเจริญรัตน์    จงสัมฤทธิ์ดี
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวนิชธาวัลย์    ศรีผ่อง
1. นางสาวเพียงพฤทธิ์    ชุ่มชวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................