งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 334
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงปัทมพร    พลายเปีย
2. เด็กหญิงบุญยานุช    ใจแสน
1. นางสาววันเพ็ญ    รอดย้อย
2 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงพรกนก    ประจง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ด้วงฟู
1. นายธีรพงศ์    เพ็งชัย
3 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายชัยธวัช    เอกปัชชา
2. เด็กหญิงสิริวิมล    เอี่ยมชู
1. นางนุสรา    เหลืองศุภบูล
2. นางสาวสุชญาดา    แสงเงิน
4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ปันต๊ะ
2. เด็กหญิงนารดา    กิจพฤกษ์
1. นายชำเลียง    เทพพักทัน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ภิรมย์วัฒนา
5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงจิรา    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงดวงหทัย    พุฒหอม
1. นางสาวศศิธร    รอดย้อย
2. นางเนาวรัตน์    ศรีฉ่ำ
6 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงปพิชญา    อั๋นพรามภ์
2. เด็กหญิงสุปวีณ์    เสาน่วม
1. นางสาวอุมาพร    คะระนันท์
7 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุดา    ศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    กล่องเนียม
1. นายอาทร    ไทยป้อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................