งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวรุ้งทอง    ใจแสน
1. นางสาวศิวพร    สุขสำแดง
2 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวเมย์ปาลิณ    เจริญศรีฐิติกร
1. นางสาวรังษิณี    โชคลาภ
3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวขนิษฐา    ตุ้มโท
1. นายศตวรรษ    ศรีภิรมย์
4 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายวชิรพงษ์    พรมมา
1. นายกฤษฎา    แร่จั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................