งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 336
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงพัชรมัย    อยู่พรม
1. นางสาวปราณี    สละชีพ
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายปรเมษฐ์    เฉลิมสุข
1. นางสาวมะยุรี    หอมเนียม
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายชูชีพ    เพชรประดิษฐ์
1. นางสาวมณีกิจ    โพพันทะราช
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงจารุณี    แสงสว่าง
1. นางสาวอังคณา    ปานบุตร
5 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายสิทธิโชค    พ่วงสำเภา
1. นางสาวสุชญาดา    แสงเงิน
6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงธัญธร    เก่งกสิกิจ
1. นางคนึง    รักสันติศานติ
7 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายธนโชติ    ศรีศักดา
1. นางสาวพิกุล    แย้มเจิม
8 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กชายสรชา    ไพศิรินทร์
1. นางสาวน้ำผึ้ง    ชุ่มชวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................