งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสุภาพร    ชมบุญ
1. นางลักขณา    กสิกรรม
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายพิชชากร    บุญปก
1. นางศิริมา    แสงสิมมา
3 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายณัฐพล    พรายบุญ
1. นางสาวมณีกิจ    โพพันทะราช
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายอรรฆพร    ยิ้มเสน่ห์
1. นายอร่ามเรือง    เพ็งแจ่ม
5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายพงศ์พัทธ์    พูลวงษ์
1. นางสาวจิราพร    จึงสมเจตไพศาล
6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาววรรธนันท์    แสงอรุณ
1. นางทวี    ทับบุรี
7 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวกุลธิดา    เรียงษา
1. นางสาวสายฝน    อยู่กรุง
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายธนธรณ์    จันทร์เจริญ
1. นางสาวเพียงพฤทธิ์    ชุ่มชวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................