งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงชาลิสา    โอฬาร์ชน
2. เด็กหญิงกมลนิตย์    เงางาม
3. เด็กหญิงอารีวรรณ    วัชรศักดิ์เวช
1. นางวัชรินทร์    สุดสีสังข์
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. เด็กหญิงชัชชญา    จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงเบญญาดา    อนุกูล
3. เด็กหญิงเสาวณีย์    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวมนฤดี    แสงอรุณ
2. นางสาวมะยุรี    หอมเนียม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................