งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาววาทินี    กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสโรชา    นุ่มจันทร์
3. นายสิทธิกร    พันธุ์พุ่ม
1. นางวัชรินทร์    สุดสีสังข์
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวสไบทิพย์    ทิวาวงษ์
2. นางสาวลัทธวรรณ    จุ้ยเปี่ยม
3. นางสาวภานุมาศ    สิงห์สม
1. นางสาวมนฤดี    แสงอรุณ
2. นางสาวสุพิชฌาย์    แก้วขาว
3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวทิพย์ธัญญา    มธุรส
2. นางสาวกัญญาณัฐ    กล่ำแก้ว
3. นางสาวพชรพรรณ    ภู่เทศ
1. นางวันดี    มีทอง
2. นางสิริพรรณ    แสงโป๋
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................