งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 642
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นายภานุวัฒน์    ม่วงสอดศรี
2. นายจิรกิตติ์    คุ้งโพธิ์
3. นางสาวรุ่งฤดี    การภักดี
4. นางสาวญาดา    แก้วศิริ
5. นางสาวพิมพ์นิภา    อาปู
6. นางสาวทัดดาว    ภูมิวงศ์พันธ์
7. นางสาวสุริสา    พรมหญ้าคา
8. นางสาวพิมสร    ดำแก้ว
1. นายวีรภัทร    ราโช
2. นางสมบัติ    หาญลำยวง
3. นางสาวอังคณา    ปานบุตร
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท 1. นางสาวรวิภา    บุญเพ็ง
2. นายสายชล    ชูมก
3. นางสาวนิภาพร    บุญงาม
4. นางสาวสุธินี    เพ็ชร์ประยูร
5. นางสาวนีรชา    บุญเพ็ชร์
6. นางสาวคณิสา    จันทะมัง
7. นางสาววาสินี    วันจันทร์
8. นางสาววริษฐา    วันจันทร์
9. นางสาวบุษยา    เชียงเงิน
10. นายธาดาพงศ์    แสงใส
1. นางบุษกร    สมัครเขตการณ์
2. นางศิริวรรณ    หอมรส
3. นายศุภวัฒน์    แย้มฉวาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................