สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมันตา  เกิดพิทักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาลิสา  เภตรา
 
1. นางสุรดา  ภคภูติวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีจุฬาลักษณ์  บุพศิริ
 
1. นางสุรดา  ภคภูติวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  พุฒเสือ
2. นางสาววราภรณ์  ไฝกิ่ง
 
1. นางสาวประไพ  จั่นยาว
2. นางวรรณสิริ  สุขดี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เชื้อสายบัว
2. เด็กหญิงศศิ  หอมรส
3. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีทอง
 
1. นางศิริวรรณ   หอมรส
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติทัศน์  โสภณวัชรพันธ์
2. นายชัยชนะ  บานเย็น
3. นางสาวศศิประภา  ภูลเปี่ยม
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์นิธิ  วงษ์โพธิ์ขอม
2. นางสาวนิรัชพร  โชติพนัส
3. นางสาวเขมมิกา  ก้อนทอง
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัทมล  ชูถม
2. เด็กชายวรรณชัย  ด้วงเพิ้ง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เพชราวุธ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางสาวยุพิน  เกตุดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  อินนา
2. นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง   โลศิริ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางสาวยุพิน  เกตุดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ไทยเขียว
2. เด็กหญิงลิตานันท์   เกตุไชโย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วังยาว
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกัลยารัตน์  สินทอง
2. นายปฏิพัทธ์  บุญแช่มชู
3. นายวิธวินท์  จันเจริญ
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจงลักษณ์  มากบุญ
2. นางสาวสุกัญญา   พรมภักดี
3. นางสาวอัจฉรา  กล่อมยงค์
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงชนาภา  ไข่นิล
 
1. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
2. นางสาวสิราวรรณ  อิทธิฤิทธิพันธ์
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีแพ่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เสือคง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำให้สุข
4. เด็กหญิงสิตานันท์  เป้ามาลา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เพชราวุธ
 
1. นางนิตยา  โตแก้ว
2. นางสาวธนพร  ทับอินทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกรณ์  ปุยสูงเนิน
2. นางสาวดวงนภา  ตุ้มโท
3. นางสาวปวันรัตน์  เปี่ยมห้อย
4. นางสาวปัทมพร  ปัทมะวิภาค
5. นางสาวใบเตย  วัดเข่ง
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุไรรัตน์   เก่งกสิกิจ
2. นางสาวฐานิดา  ช้างคง
3. นายวรเวช   พุทไธสง
4. นายสิปปกร   อิ่มมณี
5. เด็กชายสิราวรรณ   ปิตาจันทร์
 
1. นายกิตน์บดี   สุดมี
2. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพรรณ  ป้อมศิลา
2. นางสาวจันทร์ฉาย  พูลสวัสดิ์
3. นายทินกร  เถื่อนบุญ
4. นายปฏิพัทธ์  บุญแช่มชู
5. นางสาวปัทมา  เรืองเดช
6. นายพรรษวุฒิ  ปานเงิน
7. นายพัชรกร  เทพแก้ว
8. นายภูวนาท  ศรีภิรมย์
9. นางสาวมัลลิกา  พรมห์มิ
10. นายวรุฒ  ไวว่อง
11. นายวิชวินท์  จันเจริญ
12. นางสาวศิริรัตน์  คงพล
13. นางสาวศิริลักษณ์  มีวงษ์
14. นายสมรักษ์  อบพล
 
1. นายศุภวัฒน์   แย้มฉวาก
2. นางสุภิรมย์  จาคสกุล
3. นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 1. นางสาวมัลลิกา  พรมห์มิ
 
1. นางสุภิรมย์  จาคสกุล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวาส
2. เด็กชายหัฎฐกร  ไชยขวัญ
 
1. นางนิภา  มาใหญ่
2. นางพรรณี  ไตรแสง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นายวรเวศ  พุธไธสง
2. นางสาววิลาสินี  แสนวัน
 
1. นางนิภา  มาใหญ่
2. นางพรรณี  ไตรแสง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภาส  อินโท
2. นายปรุษห์  จูชัง
3. นายภัทรชระ  มีชีพกิจ
4. นายวรเมธ  รอดย้อย
5. นางสาววิชชุภาภรณ์  นครไทย
6. เด็กชายสพลดนัย  เทพคำ
7. เด็กหญิงสุธินี  จันทร์เขียว
8. เด็กหญิงเกศกมล  เปรมโยธิน
 
1. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายชนะชัย  จันเสน
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวพร  พวงแย้ม
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหยาดรุ้ง  แย้มโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครชัย    ทองวัง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวศุภาพิชญ์  บุนนาค
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงฐนิชา  งามวงษ์
3. เด็กหญิงนิธิกร  เทศขำ
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เทพศรี
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เที่ยงธรรมโม
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มั่นจันทร์
7. เด็กหญิงศิริวัลย์  เอี่ยมพันธ์
8. เด็กหญิงอารียา  บรรลือศิลป์
 
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  คุ้มเขตร์
2. นางสาวภัทรวดี  ชาตะ
3. นางสาวภูรีภิไล  สุขใย
4. นางสาววรรนิตา  รอดย้อย
5. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
6. นางสาวสุทธิดา  เฉลิมเมือง
7. นางสาวเพ็ญนภา  ถมยา
8. นางสาวโสภณัฐ  กันอ่ำ
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินถา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หุ่นดี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงนุชนาท  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงวลิกา  บาลี
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปานทองคำ
7. เด็กหญิงอรัญญา  บัวบาน
8. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภา  ชนะกิจพิทักษ์กุล
2. นางสาวปิยธิดา  สุขศึกพ่าย
3. นางสาวมุกดา  ตาดี
4. นางสาวรัชยา  สุคนธร
5. นางสาววิไลพร  วงษ์สุวรรณ
6. นางสาวศิริลักษณ์  รักษาบุรี
7. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นางพเยาว์  แสงสวิทย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  เติมศักดิ์
 
1. นางพเยาว์  แสงสวิทย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
2. เด็กชายรวิวิชญ์  เกษมสิน
3. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงวิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
5. เด็กหญิงสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นางสาวลักขณา  จิตต์เจริญ
2. นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชนก  ลำเทียน
2. เด็กหญิงเสาวภาพรรณ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นางอนุสรา  กาแสงพงษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัลลิกา  หรมห์มิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  มีวงษ์
 
1. นายภาสกร  อินโท
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรณินท์  แจ้งอุบล
2. นายปัณณธร  ปทุมานนท์
3. นายปิยะ  พึ่งเรียน
4. นายสุรศักดิ์  นัยเนตร
5. นายอุเทน  วังยาว
6. นายเฉลิมราช  ยอดดำเนิน
 
1. นายฉลอง  ปานขวัญ
2. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
3. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีนวล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิสา  จันทะมัง
2. นายธาดาพงศ์  แสงใส
3. นางสาวนิภาพร  บุญงาม
4. นางสาวนีรชา  บุญเพ็ชร์
5. นางสาวบุษยา  เชียงเงิน
6. นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง
7. นางสาววริษฐา  วันจันทร์
8. นางสาววาสินี  วันจันทร์
9. นายสายชล  ชูมก
10. นางสาวสุธินี  เพ็ชร์ประยูร
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
3. นายศุภวัฒน์   แย้มฉวาก
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลพรรณ  พราหมหันต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วโพธิ์
3. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีนวล
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอกนิล
5. เด็กหญิงอารียา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญชนก  สอาดศรี
2. นางสาวชุติกาญจน์  มหาขันตรี
3. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีเถื่อน
4. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ภู่
5. นางสาวปาลิดา  นามโสม
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ระลอกแก้ว
2. เด็กหญิงระวีพร  ชนะกิจพิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญงาม
 
1. นางสุภางค์  ศรีนวล
2. นางวรรณสิริ  สุขดี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกิตติยา  มูลสุวรรณ
2. นางสาวสิราวรรณ  จันทร์แปลง
3. นางสาวอภิสรา  โพธิ์กลีบ
 
1. นางสุภางค์  ศรีนวล
2. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุฒทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐพร   มีอินต๊ะ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  น้อยแสง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงดวงหทัย  พุฒหอม
 
1. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
2. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  ตุ้มโท
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรธนันท์  แสงอรุณ
 
1. นางทวี  ทับบุรี
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณห์  อินโท
2. เด็กชายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวิวัฒน์  กกสันเทียะ
2. นายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 1. เด็กชายพัชระ  คล้ายศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดือนเพ็ญ
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐการต์  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กหญิงเวธกา  หิรัญพงษ์
 
1. นายวิชัย  ชัยประทุม
2. นางสาวสุชาดา  คงครอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  แพ่งนคร
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  พุ่มไหม
3. เด็กหญิงอภิชญา  รองกลัด
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นายชัยรัตน์  ทับบุรี
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  สาแช
2. นางสาวศศิวิมล  เฉลิมจิตร
3. นายเจษฎากร  ปลั่งดี
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายชัยรัตน์  ทับบุรี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวณัฐชลิตตา  อินอิ่ม
2. นางสาวอินทิรา  ทองบ่อ
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูมก
3. เด็กชายบุญศิริ  เขียวเกิด
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งเรือง  ศรีบำรุง
2. นายสุธินันท์  ขวัญทวี
3. นายเจนธรรม  สุขีถาน
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  วงช์สิงท์
2. นายจิรเมธ  เหยื่อแสวง
3. นางสาวสุวจี   ลี้ประเสริฐ์
 
1. นางขวัญศิริ  เคารพธรรม
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร   มูลรัตน์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   อินทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  ไทยเขียว
2. นางสาวณัฐริกา  ภู่เอี่ยม
3. นางสาวนิชาภา  พิริยะเวชากุล
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  สมคิด
2. เด็กหญิงธนารัตน์  พลโครต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดย้อย
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวสุธาสินี  ภู่ทอง
3. นายอภิวัฒน์  สนิกวาที
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางจินตนา  แจ้งอุบล
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศ์นรินทร์  เจริญมังสัง
2. นางสาวลัลนา  จูเที่ยง
3. นางสาววิลาวัลย์   ยิ้มเกียรติ
 
1. นางทิพภา   บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  แก้วกำเนิด
 
1. นางสาวศิริพร   พวงสมบัติ
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  แมลงภู่
2. เด็กชายวรวุฒิ  งามโพธิ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิ
 
1. นางสุภางค์  ศรีนวล
2. นางสาวศิริพร   พวงสมบัติ
 
67 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวศรี
 
1. นางวนิดา  ศรีภิรมย์
2. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ใบเอี่ยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองคำ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์   สุดมี
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
 
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒน์พงศ์   ด้วงเชย
2. เด็กชายรัฐติพล   เกิดลิบ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา