สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายบัญญวัต  พานพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิทยารันต์  เขตตรีจักร์
 
1. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 1. นางสาวสิริลักษณ์  พุ่มมูล
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวพร  ปานทอง
2. นางสาวมนทกานต์  บุญแตง
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมเกตุ
 
1. นางสาวศิริพร   พวงสมบัติ
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายจิรเมธ  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  โพธิ
 
1. นางสาวประไพ  จั่นยาว
2. นางวรรณสิริ  สุขดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนกร  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายอภิเษก  เจียวัฒนะ
 
1. นายวีระ  กล่ำรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  นรชาญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ลักษณะเบี้ย
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชีพนุรัตน์
 
1. นางธนภร  ฮุ้นสกุล
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภา  ฤทธิโสด
2. เด็กหญิงรมณี  โตเรือง
3. เด็กหญิงวนิสา  จันทร์เปรม
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวชมทิศา  ยี่วิชัย
2. นายณัฐพร  สนธิกร
3. นางสาวนีรชา  อ่วมสุข
4. นางสาวภัทรวดี  แตรมาก
5. นายสิทธินนท์  ไทยเขียว
 
1. นายโสภณ  จำรัส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรววรรณ  กลีบจันทร์
 
1. นางวันทนา  สุชาการ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงค์  กรรณิกากลาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นางประภา  ตั้งคำ
2. นายพงศ์วรุตม์  วงค์สังวาลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรยา  บัวชื่น
 
1. นางสาวสิริมาศ  อยู่โต
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัต  อิ่มรัตน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  นามใส่
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกำพล  ปรางคลัง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำนวน
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑิดา  เมืองมูล
2. นายวิศรุต  เสาวรส
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นางทยาพร  เอี่ยมงาม