สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไกวัลวลัย  เดชพจน์
 
1. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยานิษฐ์  สังข์ป้อม
 
1. นางเพ็ญแข  หลิกาพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพงศ์  บุญเจริญสุขพิศาล
2. นางสาวศิริวรรณ  บัวพุ่ม
 
1. นายวีระ  กล่ำรักษ์
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงโชติกา  คำไตรย์
 
1. นางอัจฉรา  ประวัติกล้า
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวฐานิตา  เกตุมา
 
1. นางนิรัชรา  คำพุด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลัลพร  น้ำเพ็ชร
 
1. นางนิรัชรา  คำพุด