สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร   พุทธรักษา
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  อินโพธิ์
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ใหญ่วงศ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายพรพิพัฒน์  เกษสาคร
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.14 ทอง 10 1. นางสาวณัฏฐธิดา  อ่อนสอาด
2. นางสาวนวรัตน์  กีตา
3. นางสาวรัชณีกร  คุ้มเขตร์
 
1. นางนงนุช  อินมณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เส็งพะยา
2. เด็กชายศุภกร  งาสลัก
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ส่งศรีแสน
2. เด็กชายัวัชรินทร์  สำเภาทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  บัวประดิษฐ์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวยลตะวัน  สินสนอง
 
1. นางอัญชุลี  ทองดง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวปาริศา  ตาลเหล็ก
2. นายศุภกฤษ  สุเมธโอฬาร
 
1. นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชูจิตร
2. นางสาวณัฐนิชา  สังอ่ำ
3. นางสาวสุนิษา  ชัยสาร
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวพิชชาพร  ไทยน้อย
3. นางสาวมลภัคน์  โพธิ์สัย
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ