สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไม้ตะเภา
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.46 เงิน 4 1. นางสาวกุลธิดา  อยู่มาลัย
2. นางสาวธันวาพร  อ่อนฤทธิ์
3. นางสาวนฤมล  คำน้อย
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
2. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายพงศธร  นพวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.57 เงิน 7 1. เด็กหญิงลัดดา  ลี้เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  นาคเมือง
3. เด็กชายวรุตน์  ขำคำ
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนนี   โพตะเภา
2. เด็กชายมานิตย์  ยังศิริ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  น้ำคำ
 
1. นางสาวสมปอง  ปานเอม
2. นางนงนุช  อินมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญอ่อน
 
1. นางวิไลวรรณ  ทองไทย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายณัฏฐากร  สารชาติ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์วิราภัทรกุล
 
1. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นายคมสันต์  อิงบุญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่โต
 
1. นางจิรวรรณ  มณีเนตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองไทย
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กชายญาณภัทร  ทองมี
2. เด็กชายธนพล  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  พันแจ่ม
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  แป้นโพธิ์
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  บุญนำมา
 
1. MissSusan  Bernandez
2. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจันจิรา  นิลกำแหง
2. นางสาวลลิตา  อ่ำอำพล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  หงีขจร
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ