สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวพัชร  รอดเหลือ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะนาว
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุทิวัส  นุ่มทนงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์ขำ
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนาวิน  จันตะเภา
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายธนกร  ใจสงค์
2. นางสาวสริตา  แย้มสุข
 
1. นายสุวัตชัย  ฉายประทีป
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐมน  พุทธรักษา
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  อิมะไชย
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิชญาณี  แก้วเต่า
2. เด็กหญิงอาภิรยา  แย้มเจิม
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
2. นางอัญชุลี  ทองดง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นายเกียรติศักดิ์  โพธินเจริญ
2. นายเนบิว  กองเกิด
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
2. นางอัญชุลี  ทองดง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลชนก  ขอดทอง
2. นางสาวชนนิกานต์  เกษทอง
3. นางสาวณัชชา  ลี้เกื้อกูล
4. นางสาวรติลักษณ์  ขำโท้
5. นางสาววรัชยา  เชียงอั้ง
6. นางสาวสิตานันท์  พวงมณี
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ