สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร   พุทธรักษา
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  อินโพธิ์
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไม้ตะเภา
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ใหญ่วงศ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายริคาโด  ขำเล็ก
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายพรพิพัฒน์  เกษสาคร
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.92 ทองแดง 6 1. เด็กชายธงชัย  มาทับพงษ์
2. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ปั่นเนตร
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เป็นการ
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.46 เงิน 4 1. นางสาวกุลธิดา  อยู่มาลัย
2. นางสาวธันวาพร  อ่อนฤทธิ์
3. นางสาวนฤมล  คำน้อย
 
1. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์
2. นางนันทิยา  ก๋งพยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวพัชร  รอดเหลือ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะนาว
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทรรัตน์  แป้นโพธิ์
2. นางสาวณัฐชา  ฉวีจันทร์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุทิวัส  นุ่มทนงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 1. นายธิติวุฒิ  อินทร์ขำ
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวสุพล  บัวโพช
2. เด็กชายสหรัตน์  บุญสิงมา
 
1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวตรีรัตน์  คล้ายเดช
2. นางสาวนิรัชพร  กันฉุน
 
1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์
2. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนาวิน  จันตะเภา
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายพงศธร  นพวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.57 เงิน 7 1. เด็กหญิงลัดดา  ลี้เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  นาคเมือง
3. เด็กชายวรุตน์  ขำคำ
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.14 ทอง 10 1. นางสาวณัฏฐธิดา  อ่อนสอาด
2. นางสาวนวรัตน์  กีตา
3. นางสาวรัชณีกร  คุ้มเขตร์
 
1. นางนงนุช  อินมณี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนนี   โพตะเภา
2. เด็กชายมานิตย์  ยังศิริ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  น้ำคำ
 
1. นางสาวสมปอง  ปานเอม
2. นางนงนุช  อินมณี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เส็งพะยา
2. เด็กชายศุภกร  งาสลัก
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ส่งศรีแสน
2. เด็กชายัวัชรินทร์  สำเภาทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญอ่อน
 
1. นางวิไลวรรณ  ทองไทย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายณัฏฐากร  สารชาติ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์วิราภัทรกุล
 
1. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นายคมสันต์  อิงบุญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่โต
 
1. นางจิรวรรณ  มณีเนตร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายธนกร  ใจสงค์
2. นางสาวสริตา  แย้มสุข
 
1. นายสุวัตชัย  ฉายประทีป
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ตันทรัพย์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  บัวประดิษฐ์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองไทย
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐมน  พุทธรักษา
 
1. นางฐิติรัตน์  จูชวน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวยลตะวัน  สินสนอง
 
1. นางอัญชุลี  ทองดง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรชนก  อิมะไชย
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กชายญาณภัทร  ทองมี
2. เด็กชายธนพล  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  พันแจ่ม
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  แป้นโพธิ์
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  บุญนำมา
 
1. MissSusan  Bernandez
2. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิชญาณี  แก้วเต่า
2. เด็กหญิงอาภิรยา  แย้มเจิม
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
2. นางอัญชุลี  ทองดง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นายเกียรติศักดิ์  โพธินเจริญ
2. นายเนบิว  กองเกิด
 
1. นายสมบัติ  ทองดง
2. นางอัญชุลี  ทองดง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีศักดา
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวปาริศา  ตาลเหล็ก
2. นายศุภกฤษ  สุเมธโอฬาร
 
1. นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจันจิรา  นิลกำแหง
2. นางสาวลลิตา  อ่ำอำพล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  หงีขจร
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลชนก  ขอดทอง
2. นางสาวชนนิกานต์  เกษทอง
3. นางสาวณัชชา  ลี้เกื้อกูล
4. นางสาวรติลักษณ์  ขำโท้
5. นางสาววรัชยา  เชียงอั้ง
6. นางสาวสิตานันท์  พวงมณี
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชูจิตร
2. นางสาวณัฐนิชา  สังอ่ำ
3. นางสาวสุนิษา  ชัยสาร
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวพิชชาพร  ไทยน้อย
3. นางสาวมลภัคน์  โพธิ์สัย
 
1. นายวินัย  คำวิเศษ
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนิตา  อ่ำรอด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินโพธิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชูพันธ์
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
2. นางนันทิยา   ก๋งพยา
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิสา  ประสม
2. นางสาวสุวัชนีย์  ยงยิ่งยืน
3. นางสาวเจนจิรา  แตงเทศทอง
 
1. นางประภา  พูลวงศ์
2. นางนันทิยา  ก๋งพยา