สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์วงค์ษา
 
1. นางวันทนา  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  เถรเมือง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  เกิดพิทักษ์
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  อ่อนสำลี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เปี่ยมห้อย
 
1. นางวันทนา  บัวทอง
2. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.57 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณฑา
2. เด็กหญิงชุติมา  สิงหา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จุ่นเขียว
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.57 ทอง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กลิ่นเจ็ก
2. นางสาวอรวรรยา  ฉิมพลี
3. นางสาวอุษา  บุญเมือง
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายพฤษภา  อ่อนสำลี
2. นางสาววิลาสินี  กลิ่นคุ้ม
3. นางสาวศศิภา  ก้อนทอง
 
1. นางประภาศรี  คำสะอาด
2. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงเรือง
2. เด็กชายสหพรรณ  บุญมาเปียง
3. เด็กชายอนุรักษ์  รักซ้อน
 
1. นางประภาศรี  คำสะอาด
2. นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกุสุมา  สวัสดี
2. นางสาวชัญญานุช  จงธนวดี
3. นางสาวพรชิตา  ฉิมวัย
4. นางสาวมันตา  กลิ่นฟุ้ง
5. นางสาวศศิโสม  เรืองสังข์
 
1. นายวิทยา  บัวทอง
2. นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทนา  จันทร์นิล
2. นางสาวฐนัญญา  อธิโนบุญวัฒน์
3. นายณัฐพงศ์  มั่นคง
4. นายณัฐพล  ใจอักษร
5. นางสาวดวงกมล  ช้างดี
6. นายทนงศักดิ์  อินทร์กลัด
7. นายทัศน์พล  ก้อนทอง
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเมือง
9. นายพงษธร  จันทร์เที่ยง
10. นายวทัญญู  พลับเที่ยง
11. นายวัฒน  อัตพุธ
12. เด็กหญิงวิลาสินี  ยะวงศ์
13. นายสรัล  เทพอาษา
14. นางสาวสิราวรรณ  ศรีสกุล
15. นางสาวสิริยากร  โตอ่อน
16. นางสาวสุดคีรินทร์  เรืองทัพ
17. นายอศิราภ์  กระแสสินธุ์
18. นางสาวอัญชลี  อักษรศรี
19. นายอิทธิพล  ผลโสด
20. นางสาวแสงระวี  เทียมทะนงค์
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  แสงนาค
2. นายวิทยา  บัวทอง
3. นางวันทนา  บัวทอง
4. นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย์
5. นางสาวปัทมา  แป้นขำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวสุพินญา  ทองมัน
 
1. นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจุฬาภรณ์  จารุสิน
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุธ  นันทวัตร
2. เด็กชายพัชรพงษ์  คุโม
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพ็ชร
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์เจริญ
2. เด็กชายบุญเลิศ  ภู่ห้อย
3. เด็กหญิงปิยากร  นักเกิด
4. เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนกลอง
5. เด็กหญิงอินทุกร  อินกลัด
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพจน์  เพ็งอุ่น
2. นายสุทธิพงษ์  บัวทอง
3. นางสาวสุปรียา  บุญเนียม
4. นางสาวอรัญญา  เอกรุณ
5. นางสาวอารีรัตน์  ยมนุช
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  คงหลำ
2. เด็กชายศุภฉัตร  สายสิงห์
 
1. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
2. นายสุเมธ  ราชประชุม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  จุ้ยแจ้ง
2. นายเผดิมยศ  คุ้มกอง
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  มหาภู่
2. นายปริญญา  แป้นศิริ
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  สิงห์โท
2. เด็กชายสุทธิพันธ์  โพธิ์ยา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โคบัว
 
1. นายมานพ  พลับเพี่ยง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  คุ้มกอง
2. นายสุชาติ  มาลุ
3. นายอาทิตย์  กันถา
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสจันทร์  นาคชุ่ม
2. นางสาวพรชิตา  ชัยจันทร์
3. นางสาวลลิตา  กลิ่นแมน
 
1. นายภานุวัฒน์  แก่นมั่น