สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวศิริลักษณ์  สาทูลสิงห์
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 1. นางสาวลีลาวดี  หมื่นจบ
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 1. นางสาวฟาริดา  กันท้วม
2. นางสาววาสิตา  มังสัง
3. นางสาวเพชรลดา  บุญสุวรรณ
 
1. นางวันทนา  บัวทอง
2. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 7 1. นางสาวณัฐชา  ต่ายนิล
2. นางสาวพรสุดา  ภิรมย์สุข
3. นางสาวศิริวิมล  อ่ำสุรา
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.88 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  กล้อยกลิ้ง
2. เด็กชายเดชา  บุญช่วย
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงเอื้อมพร  อัฒจักร
 
1. นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจแสง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ไทยยิ้ม
 
1. นายไพรัตน์  อินทร์แสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุริยัน  มะณีเนตร
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นายพัชรพงษ์  การิส
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โชติงาม
2. เด็กหญิงนาตยา  มันพุก
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์อ่ำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีเถื่อน
2. เด็กชายพจน์พงศ์  เอมอยู่
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์