สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เลื่อยแพง
2. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ตุ้มคุ้ม
3. เด็กหญิงรุจิรา  รอดทรัพย์
 
1. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
2. นายศรัณย์  เทพพักทัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ยิ้มห้อย
 
1. นางกันยา  โพธิ์กล่ำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทวรรณ  มะณีเนตร
2. นางสาวธิราพรรณ  ปันใจลือ
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์อ่ำ