สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ปานยอด
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ต่ายนิล
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเถื่อน
 
1. นางณัฐณิชาช์  บุญมาก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 12 1. นางสาวพัชชา  ศรีเถื่อน
 
1. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุวสันต์  สร้อยทอง
 
1. นางณัฐณิชาช์  บุญมาก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุขน่วม
2. นางสาวพิชชานันท์  เขม่นกิจ
 
1. นายเสกสรร  ไทยยิ้ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ด้วงเพิ้ง
 
1. นางกันยา  โพธิ์กล่ำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนุชจรี  อยู่ชัง
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรพร  อยู่ไทย
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง