สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคาหลวง
2. เด็กหญิงสุนิศา  มารถมิตร
3. เด็กหญิงสุภาวรินทร์  กองบุญมา
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
2. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณทนา  วนัสบดี
2. เด็กหญิงอิสรา  จารุโรจน์เนาวรัตน์
 
1. นางวรรณทนารัตน์  สุรินทร์อาภรณ์
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรา  จันชื่น
2. เด็กหญิงณัชชา  ทัดทอง
3. เด็กหญิงนรินทรภรณ์  สุดมี
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวมณฑา  ปานทองคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  นาคสังข์
2. นายปัญญา  พรมฮวด
3. นางสาวสุวพิชชา  อยู่ยอด
 
1. นายสุทธิโรจน์  พงศ์ธนะวรคุณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงโชติรส  เพ็ชรโต
 
1. นายปกรณ์  ธงศรี
2. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  หนูทอง
2. นางสาวบุญธิดา  แซ่จัน
 
1. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
2. นายปกรณ์  ธงศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  การภักดี
 
1. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรีธร  วงทองดี
 
1. นายผจญศักดิ์  มิ่งสกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 7 1. นางสาวพัทธวรรณ  แสนพันทา
 
1. นางสาววาสนา  ธนัคฆเศรณี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รสวงษ์ไพศาล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรดา
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
2. นางชุติมา  ประทีปพรศักดิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  ทาเอื้อ
2. นางสาวดาริกา  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายสิทธิชัย  นิติสิริ