สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมภรณ์  วัฒนสิงห์
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงไกร  วรรณศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ทองมี
 
1. นางสาวนงนุช  ม่วงพันธุ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ม่วงพันธุ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนคำ
 
1. นางชุติมา  ประทีปพรศักดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเมธินี  เพ็งสวย
 
1. Mr.Anebi  Josaih