สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญรอด
 
1. นางกุศล  เกิดม่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตติกร  วัจฉละอนันต์
 
1. นางกุศล  เกิดม่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชชนิภา  หอมวงษ์พานิช
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์  เปียจันทร์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคาหลวง
2. เด็กหญิงสุนิศา  มารถมิตร
3. เด็กหญิงสุภาวรินทร์  กองบุญมา
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
2. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  จุ้ยแจ้ง
2. นายอรรถวุฒิ  พานทอง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอนงค์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
2. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริยากร  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สว่างศรี
 
1. นางสุดใจ  ล่ำสัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมวาด  แพเขียว
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นางเพ็ญสินี  ทองคำเภา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมภรณ์  วัฒนสิงห์
 
1. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงไกร  วรรณศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฟองศรีจันทร์
2. เด็กชายยงกิต  แพ่งสภา
3. เด็กชายวศิษฐ์  สุขผล
 
1. นางไพลิน  ตุ่มทอง
2. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  สุเยาว์
2. นางสาวปิยรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวศิริพร  ใจแสน
 
1. นางทิพวรรณ  โพธิ์ขำ
2. นางดารารัตน์  ชูจิต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณทนา  วนัสบดี
2. เด็กหญิงอิสรา  จารุโรจน์เนาวรัตน์
 
1. นางวรรณทนารัตน์  สุรินทร์อาภรณ์
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุรินทร์  มาลัย
2. นายสุภาพ  การภักดี
 
1. นางพรทิพย์  ดีประสิทธิ์
2. นางทิพวรรณ  โพธิ์ขำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติสรรค์   เอี่ยมกรั่น
 
1. นางสาวปิยพร  บุญครอบ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยา  น้ำแก้ว
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรา  จันชื่น
2. เด็กหญิงณัชชา  ทัดทอง
3. เด็กหญิงนรินทรภรณ์  สุดมี
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวมณฑา  ปานทองคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  นาคสังข์
2. นายปัญญา  พรมฮวด
3. นางสาวสุวพิชชา  อยู่ยอด
 
1. นายสุทธิโรจน์  พงศ์ธนะวรคุณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจงกลนี  ไกรเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรรณปพร  วิทยวราวัฒน์
3. เด็กหญิงเกวลิน  การภักดี
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชีวาพร  ทรัพย์เพ็ชร
2. นางสาวณัฐวดี  กองกวด
3. นางสาววรัญญา  การภักดี
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพิชญ์  ลี้ประเสริฐ
2. นางสาวช่อกนก  สาระนิตย์
3. นางสาวปิยาพัชร์  นาคสังข์
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวปิยนันท์  อุ่มแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญณิชา  แพรเพ็ชร
2. เด็กชายสถิตคุณ  บุญลือ
3. เด็กหญิงอธิชา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
2. นางสาวมะนิสา  สารวิก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ลิมถสาร
3. นายพระนาย  ศรีเสมาเมือง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
2. นางสาวจิรภัทร  กรุมรัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชวดล  เหมหงษ์
2. เด็กชายนาวิน  บุญชื่น
 
1. นางสุดารัตน์  พรรณแสง
2. นางสาวมณฑา  ปานทองคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลปรียา  สีวันนา
2. นางสาวอาทิตยา  โปแก้ว
 
1. นางสุธาสินี  รัมมะญาน
2. นางสาวเบญญาภา  จิวประเสริฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นทอง  ใจเย็น
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ทันใจ
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  เต็งมิ่ง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเอื้อ
 
1. นางวิจิตรา  รสวงษ์ไพศาล
2. นายวิเชษฐ์  คล้ายขำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวจีรนันท์  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐา  อดิสรณกุล
3. นางสาวพีรยา  ทนช่างยา
4. นางสาววิภาพร  พลเรือง
5. นางสาวอวยพร  โพธิสาร
 
1. นางวรรณภา  คำสอน
2. นายสุรินทร์  ใจแสน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกัญญา  โฉมแก้ว
2. นางสาวกัลย์สุดา  ครคง
3. นายชาคร  อยู่ศรี
4. นางสาวณัฐธิดา  พุ่มจำปา
5. นางสาวณัฐวรรณ  คล้ายประเสริฐ
6. นางสาวทิฆัมพร  พูนกองดี
7. นางสาวนัทธมน  จุ้ยเปี่ยม
8. นางสาวบุญญิสา  เชื้อสวนมอญ
9. นายพงศธร  วรรณวงศ์
10. นางสาวพรชนก  กลิ่นขวัญ
11. นางสาวมนจิรา  อ่อนคำ
12. นางสาวลดาวัลย์  หอมชื่น
13. นางสาวสิริธร  สุวรรณสถิตย์
14. นางสาวอรัญญา  ผลวงษ์
 
1. นางธมลวรรณ  บุญโรจนวัฒน์
2. นางวิจิตรา  รสวงษ์ไพศาล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณพร  กองบุญมา
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  ประทีปพรศักดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  ดีศรี
 
1. นายวิเชษฐ์  คล้ายขำ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  เปรมทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานทิพย์
 
1. ว่าที่พันตรีภาสกร  รัตนวิมานชัย
2. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายศิริชัย  เมืองซ้าย
2. นางสาวสุนิษา  ปานเลิศ
 
1. ว่าที่พันตรีภาสกร  รัตนวิมานชัย
2. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วุ่นคง
3. เด็กหญิงณิธาภัทร  ยิ้มเกลี้ยง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอี่ยมกุศลกิจ
5. นางสาวน้ำผึ้ง  คำภิรมย์
6. เด็กหญิงภัสสร  คำเภา
7. นายยุทธนา  ลาคำ
8. นางสาวริญญ์รภัส  โรจนวุฒิวราศิริ
9. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงมาลี
10. เด็กหญิงศุภกาญตณ์  เดชอุดมสุทธิ์
11. นางสาวสริญญา  บินซอเล็ม
12. นายสุชาฎา  พู่ปราง
13. เด็กหญิงสุวพัชร  พุ่มจำปา
14. เด็กหญิงอรเตชิษฐ์  โอรักษ์
15. เด็กหญิงโยษิตา  โตบัว
 
1. นางวาสนา  ธนัคฆเศรณี
2. นายบุญมา  ม่วงพูล
3. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงโชติรส  เพ็ชรโต
 
1. นายปกรณ์  ธงศรี
2. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  หนูทอง
2. นางสาวบุญธิดา  แซ่จัน
 
1. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
2. นายปกรณ์  ธงศรี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  การภักดี
 
1. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเอเชีย  ธัญญะกิจ
 
1. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลยารัตน์  พวงสุข
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทุเรียน
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  นิจปิยนันท์
2. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
3. นายรุ่งโรจน์  ดามุกข์
4. นายเดชาธร  วิรัชวงค์
5. นายโยธิน  ศรีสังข์งาม
6. นายไชยวัฒน์  เชียงสิน
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
2. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
3. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  การภักดี
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไอรดา  เมตมาตย์
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิภัทร  พุกมาก
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสริญญา  บินซอเล็ม
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เทียนกร
2. เด็กหญิงถิรพร  แย้มทับ
3. เด็กหญิงมุทิตา  รักษาผล
4. เด็กหญิงวิภาวี  ขำดี
5. เด็กหญิงสุนิษา  คำสุวรรณ
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นายวิมล  ประภาสวัสดิ์
3. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  บุญเงิน
2. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ประทักษ์
3. เด็กหญิงนุจรี  เร่งทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  บึงอ้อ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  อ่อนชะนะ
6. เด็กหญิงวาสนา  เจริญสุข
7. เด็กหญิงวิภาวี  บุญรอด
8. เด็กหญิงสโรชา  พูลเพิ่ม
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นายวิมล  ประภาสวัสดิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรีธร  วงทองดี
 
1. นายผจญศักดิ์  มิ่งสกุล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  อยู่แก้ว
 
1. นายผจญศักดิ์  มิ่งสกุล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิตานันท์  ทองมี
 
1. นางสาวนงนุช  ม่วงพันธุ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  ม่วงพันธุ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทอน
 
1. นางวาสนา  ธนัคฆเศรณี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 7 1. นางสาวพัทธวรรณ  แสนพันทา
 
1. นางสาววาสนา  ธนัคฆเศรณี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนคำ
 
1. นางชุติมา  ประทีปพรศักดิ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเมธินี  เพ็งสวย
 
1. Mr.Anebi  Josaih
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชาวม่วงขวัญ
 
1. MissChen  Mengya
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรปรียา  ศรีเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  กอเกษตรทรัพย์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รสวงษ์ไพศาล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรดา
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
2. นางชุติมา  ประทีปพรศักดิ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพร  มะหิงษา
2. นางสาวเนาวรัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
2. นางสาวนงนุช  ม่วงพันธุ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ริปันโน
2. เด็กหญิงพนิดา  ขำกล่ำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เย็นสุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  ล่ำสัน
2. นางเพ็ญสินี  ทองคำเภา
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  มีชัย
2. นางสาวชีวาพร  พึ่งพวก
3. นางสาวอรวรรยา  เชื้ออ่อน
 
1. นางเพ็ญสินี  ทองคำเภา
2. นางสุดใจ  ล่ำสัน
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชชญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงเบญญาดา  อนุกูล
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
2. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภานุมาศ  สิงห์สม
2. นางสาวลัทธวรรณ  จุ้ยเปี่ยม
3. นางสาวสไบทิพย์  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  โอรักษ์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นาคสังข์
 
1. นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร
2. นางชุติมา  ประทีปพรศักดิ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  การภักดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหมือนงาม
 
1. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
2. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปัญญา  พรมฮวด
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เฉลิมสุข
 
1. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิชชากร  บุญปก
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชาวงษ์
2. เด็กชายปิยังกูร  นาเอก
 
1. นายชาทิพย์  ดีประสิทธิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  ทาเอื้อ
2. นางสาวดาริกา  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายสิทธิชัย  นิติสิริ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำจันทร์
2. เด็กชายอานนท์  ลาโภ
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  รินรัมย์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พวงสุข
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
2. นายชาทิพย์  ดีประสิทธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายกฤตยธญ์  จันทร์คลาย
2. นายภาณุพงศ์  กลุ่มไหม
 
1. นายชาทิพย์  ดีประสิทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวงศธร  วิทยวราวัฒน์
2. นางสาววรัตนา  ศรีโปฎก
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  สมญาณ
2. เด็กชายเกรียงพัฒน์  ไกรรอด
3. เด็กชายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  พุ่มจำปา
2. นายณัฐวุฒิ  ประยูรเจริญชัย
3. นายศุภเศรษฐ์  ภู่ประดิษฐ์
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.31 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งกานต์  ใจมั่น
2. นายนิธิพัฒน์  สุ่มนิ่ม
3. นางสาวน้ำฝน  เงินแจ้ง
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพัตร  เผือกเพ็ง
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  พรมชน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองแว่น
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นางทิพวัน  สุวรรณสถิตย์