สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชิต  บัวเผียน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกษสุริยงค์
2. เด็กชายสิโรจน์  บุญนิธิพัฒน์
3. เด็กหญิงอสมา  ทิพย์รักษ์
 
1. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวชฎาภรณ์  ราตรี
2. นางสาววรัญญา  พายพัตร
3. นางสาวสุธัญญา  แก้วศรี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  เทียนชัย
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรียา
3. เด็กหญิงเบญญา  ยันสาด
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวฐิติชญา  จันทร์เทวี
2. นางสาวน้ำฝน  เกตุสุธรรม
3. นางสาวอารีรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญยเกตุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงพิชญานิน  พวงดอกไม้
3. เด็กหญิงอิสตรี  ใจดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  สมบูรณ์
2. นางสาวสกาวรัตน์  กิตติวรรณ์
3. นางสาวสุวรรณี  มะลิทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นางลักขณา  กสิกรรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธำมรงค์  เทียนชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำทับทิม
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายศรัณ  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐกานต์  ทองวันศรี
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชื่นประสาท
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วแพทย์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  งามขำ
5. เด็กหญิงวาสิตา  วอเพชร
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินรัตน์  ศรีอุ่น
2. นางสาวพรสวรรค์  ใจแสน
3. นางสาวสิริพร  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวสิริรัตน์  เงินคำ
5. นางสาวสุชาวดี  ลี้ประเสริฐ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
2. นายศิวภู  ชัยมังคลานุวัฒน์
3. นายศุภชัย  ปานทองคำ
4. นายสิทธิกร  ดอนตุ้มไพร
5. นางสาวสุพัชตรา  บุญมี
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนศวรรย์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวเต็ม
2. เด็กชายภูริทัศน์  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายภาณุวัฒน์  เรียบทวี
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญนา
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
2. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
3. นายนฤพล  คำแก้ว
4. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
5. นายศิวพงศ์  พลเล็ก
6. นางสาวอรุณี  ดอนแนไพร
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพล  อินทพันธ์
2. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
3. นางสาวกันยารัตน์  นาคบัว
4. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
5. นางสาวฑิฆัมพร  มีเมืองตูม
6. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยโชคอำนวย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ็งทอง
8. นางสาวทัศนีย์  อ่วมสิน
9. เด็กชายธนดล  พันธุสงฆ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
11. นายธนาทร  ทาประดิษฐ์
12. นางสาวธัญญา  ศรีทิวงศ์
13. นางสาวนรมน  อาจพันธ์
14. นายนฤพล  คำแก้ว
15. นางสาวนฤมล  สอนใจดี
16. เด็กหญิงบงกชพร  นาคบัว
17. นางสาวพัชราพร  น้อยนิ่ม
18. นางสาวพิณทิพย์  เจตกสิกร
19. นายมณเฑียร  ขำกล่ำ
20. นางสาววรางคนา  จรรยงฤทธิ์
21. นางสาววัชราภรณ์  ชุ่มมา
22. นายศิลปะชัย  แก้วสีงาม
23. นายศิวพงศ์  พลเล็ก
24. นางสาวสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
25. นายสิทธิศักดิ์  นาคบัว
26. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
27. นางสาวสุจริตรา  หงษ์โต
28. นางสาวสุนิสา  พุกทอง
29. นางสาวสุพรรษา  เปี่ยมมนัส
30. นายสุรพงษ์  บุญนิ่ม
31. นางสาวอมรรัตน์  พวงนิล
32. นางสาวอารียา  สุ่มพ่วง
33. นายเทพทัต  บางกระ
34. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมละออ
35. นายโยธิน  คำหอม
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
4. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  คำเขียน
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายยศภัทร  กาฬษร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีฤกษ์
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่วงษ์
4. เด็กหญิงสุจิตตา  สังข์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทนาพร  มะคะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  พันธุ์พุ่ม
3. นางสาวลักษิกา  พลนิกร
4. นางสาววริยา  พลนิกร
5. นายอัษฎา  สมจิตร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช  พวงสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
3. เด็กชายปณวัฒน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพรชัย  แสนหาญ
5. เด็กชายภาคภูมิ  พูลเหลือ
6. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
7. เด็กชายอนิพัฒน์  วอเพชร
8. เด็กชายเฉลิมพล  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นางสาวกนกวรรณ  บุญยเกตุ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทิวานนท์  วัดวาศ
2. นายธนูเวทย์  จันทวิมล
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กชายชณานิน  ชูจิตร
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันเขียว
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาแดง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แพรน้อย
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันธุ์พุ่ม
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  ดวงยี่หวา
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสนตุ้ย
3. เด็กชายภาณุ  ภารไสว
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาดล  สนธิรอต
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เพียรสุระ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  พันธุ์พุ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีรพงษ์  ยะน้อย
2. นายสราวุธ  มาลัยสุริยา
3. นายสิรุตม์  คงเอี่ยม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  อุบลวรรณา
2. เด็กหญิงรักษิณา  คล้ายชู
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เงินเปี่ยม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  พรมรังสี
2. เด็กหญิงพรทิภา  เทียนพิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  นวลอิ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นายดุลยวัต  ชมพู
2. นายวุฒิพงษ์  พวงสำเภา
3. นางสาวศิริพร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเณศ  วงษ์ชัยยา
2. นายราเชน  อัตะปะ
3. นางสาวสโรชา  ดอนไพรธรรม
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์