สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธาวดี  เขียวน้อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 11 1. นางสาวนพรัตน์  พบบ่อเงิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  เพ็งภู
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ยันสาด
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  โพธิ์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
2. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  พูลพ่วง
2. นางสาวนริศรา  ผิวเณร
 
1. นายวันชัย  ดีเสมอ
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  ดอนปิ่นไพร
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  เงางาม
2. เด็กหญิงชาลิสา  โอฬาร์ชน
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วัชรศักดิ์เวช
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  กลิ่นจันทร์
2. นายสิทธิกร  พันธุ์พุ่ม
3. นางสาวสโรชา  นุ่มจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดา  บางแก้ว
2. นางสาวสุพรรณษา  บุตรพันธ์
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลิ้มวชิรอาทร
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เวชชูศักดิ์ชัย
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กชายพรพิสุทธิ์  ใจแสน
2. เด็กชายเสรี  ปานทองคำ
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนิติเทพ  บัวเต็ม
2. นายเจตนิพัทธ์  แจ่มกระจะ
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายณัฐวัฒน์  พงษ์อนันต์
2. นายธนายุทธ  ปานสุด
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนายุต  ดาราโพธิ์
2. นายปัญญา  จุนมุสิก
3. นายพงศ์เทพ  ม่วงพูล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกชพร  นาคบัว
2. เด็กชายพิฆเนศ  ศรีจันอินทร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มัจฉา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มัจฉา
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  วัดวาศ
6. เด็กหญิงวิยะดา  อินสุ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต่ายจิต
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธุสงฆ์
3. เด็กหญิงรสรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจิรายุ  ใจแสน
2. เด็กชายวิทยา  สุ่มพ่วง
3. นายสุกิจ  กล่ำชัย
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย