สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญวรัตน์  บัวเผียน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64.1 ทองแดง 7 1. นางสาวฐติมา  เส็งเต๋
2. นายนราธิป  เรียนสร้อย
3. นางสาวสุณัฐธิดา  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
2. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์คลัง
2. เด็กหญิงเมวิกา  เพิ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาพร  สุธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายณัฐชัย  อินทร์เงิน
 
1. นางธนาภา  สว่างวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุเยาว์
2. เด็กชายบุตรนาท  ดอนแนไพร
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เงินคำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 9 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
2. นายศุภชัย  ปานทองคำ
3. นางสาวอุบลวรรณ  ดอนปัญญาไพร
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิรา  ศรีโมรา
2. นางสาวสุวพัชร  วอเพชร
 
1. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
2. นายมานพ  ในพิมาย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวศิรินภา  รอดสถิตย์
2. นางสาวสิราวรรณ  มาลัยสุริยา
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุตตะมัง
3. เด็กหญิงวิมลฉัตร  จันทวิมล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายกิตติศักดิ์  ห้อยฟัก
2. นางสาวทิพย์สุดา  การะเกด
3. นางสาวราชาวดี  เครือวัลย์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  สกุณี
2. นางสาวฑิตยา  คล้ายสุทธิ์
3. นางสาวทัศนีย์  เทียนชัย
4. นางสาวรังรอง  เทียนชัย
5. นางสาวสมฤดี  นิยมทอง
6. นางสาวเกศวรี  รุ่งรัศมี
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย