สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทศพร  โพธิ์รัง
2. เด็กหญิงพิกุล  อ่อนเลิศ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกเพชร  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลาวัลย์  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรมัย  อยู่พรม
 
1. นางธนาภา  สว่างวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจงรัก  ทรัพย์พัตร์
 
1. นางสาวปราณี  สละชีพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 7 1. นายชัยธวัช  แสนหาญ
2. นายสมพร  โตบัว
 
1. นางสาวสุมาพร  สุธา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิพัฒน์พันธ์  นันทา
 
1. นายวิรัตน์  แสงสิมมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวสุนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววานิสลา  เบี้ยวเหล็ก
 
1. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิรฎา  ทุมโยมา
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  เล็กอึ่ง
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สิทธิไพโรจน์สกุล
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณวัจนา
 
1. นางวันทนีย์  มุมานะวงศ์