สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชิต  บัวเผียน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญวรัตน์  บัวเผียน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธาวดี  เขียวน้อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 11 1. นางสาวนพรัตน์  พบบ่อเงิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ยิ้มภูผา
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  เพ็งภู
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ยันสาด
3. เด็กหญิงโสภณัฐ  โพธิ์กุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
2. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64.1 ทองแดง 7 1. นางสาวฐติมา  เส็งเต๋
2. นายนราธิป  เรียนสร้อย
3. นางสาวสุณัฐธิดา  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
2. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทศพร  โพธิ์รัง
2. เด็กหญิงพิกุล  อ่อนเลิศ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกเพชร  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลาวัลย์  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรมัย  อยู่พรม
 
1. นางธนาภา  สว่างวงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจงรัก  ทรัพย์พัตร์
 
1. นางสาวปราณี  สละชีพ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุวัฒน์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวอชิรญาณ์  ใจแสน
 
1. นางสาวสุมาพร  สุธา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์คลัง
2. เด็กหญิงเมวิกา  เพิ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาพร  สุธา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 7 1. นายชัยธวัช  แสนหาญ
2. นายสมพร  โตบัว
 
1. นางสาวสุมาพร  สุธา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิพัฒน์พันธ์  นันทา
 
1. นายวิรัตน์  แสงสิมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายณัฐชัย  อินทร์เงิน
 
1. นางธนาภา  สว่างวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุเยาว์
2. เด็กชายบุตรนาท  ดอนแนไพร
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เงินคำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 9 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
2. นายศุภชัย  ปานทองคำ
3. นางสาวอุบลวรรณ  ดอนปัญญาไพร
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกษสุริยงค์
2. เด็กชายสิโรจน์  บุญนิธิพัฒน์
3. เด็กหญิงอสมา  ทิพย์รักษ์
 
1. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
2. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวชฎาภรณ์  ราตรี
2. นางสาววรัญญา  พายพัตร
3. นางสาวสุธัญญา  แก้วศรี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  เทียนชัย
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรียา
3. เด็กหญิงเบญญา  ยันสาด
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวฐิติชญา  จันทร์เทวี
2. นางสาวน้ำฝน  เกตุสุธรรม
3. นางสาวอารีรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญยเกตุ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงพิชญานิน  พวงดอกไม้
3. เด็กหญิงอิสตรี  ใจดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  สมบูรณ์
2. นางสาวสกาวรัตน์  กิตติวรรณ์
3. นางสาวสุวรรณี  มะลิทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเกตุ
2. นางลักขณา  กสิกรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธำมรงค์  เทียนชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำทับทิม
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิศวชิต  กลีบจันทร์
2. นายวีรศักดิ์  ดาราโพธิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายศรัณ  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐกานต์  ทองวันศรี
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชื่นประสาท
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วแพทย์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  งามขำ
5. เด็กหญิงวาสิตา  วอเพชร
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินรัตน์  ศรีอุ่น
2. นางสาวพรสวรรค์  ใจแสน
3. นางสาวสิริพร  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวสิริรัตน์  เงินคำ
5. นางสาวสุชาวดี  ลี้ประเสริฐ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายธเนศ  วาจาสุวรรณ
2. นายศิวภู  ชัยมังคลานุวัฒน์
3. นายศุภชัย  ปานทองคำ
4. นายสิทธิกร  ดอนตุ้มไพร
5. นางสาวสุพัชตรา  บุญมี
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา   ดอนแนไพร
2. นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมจิตร์
3. นายนฤพล   คำแก้ว
4. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกสร
5. นางสาวสุพัชตรา  บุญมี
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นายชูชาติ  ฉ่ำมาก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนศวรรย์  คำสุภาพ
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวเต็ม
2. เด็กชายภูริทัศน์  ชำนาญยิ่ง
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายภาณุวัฒน์  เรียบทวี
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญนา
 
1. นางประมวลศรี  เมืองวงษ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  พูลพ่วง
2. นางสาวนริศรา  ผิวเณร
 
1. นายวันชัย  ดีเสมอ
2. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิรา  ศรีโมรา
2. นางสาวสุวพัชร  วอเพชร
 
1. นายมหาชาติ  อินทร์เงิน
2. นายมานพ  ในพิมาย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  ดอนปิ่นไพร
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  จันทร์ลอย
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
2. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
3. นายนฤพล  คำแก้ว
4. นายพิพัฒน์  กลิ่นเกษร
5. นายศิวพงศ์  พลเล็ก
6. นางสาวอรุณี  ดอนแนไพร
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพล  อินทพันธ์
2. นายกฤษดา  ดอนแนไพร
3. นางสาวกันยารัตน์  นาคบัว
4. นายชัยรัตน์  ยิ้มย่อง
5. นางสาวฑิฆัมพร  มีเมืองตูม
6. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยโชคอำนวย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ็งทอง
8. นางสาวทัศนีย์  อ่วมสิน
9. เด็กชายธนดล  พันธุสงฆ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
11. นายธนาทร  ทาประดิษฐ์
12. นางสาวธัญญา  ศรีทิวงศ์
13. นางสาวนรมน  อาจพันธ์
14. นายนฤพล  คำแก้ว
15. นางสาวนฤมล  สอนใจดี
16. เด็กหญิงบงกชพร  นาคบัว
17. นางสาวพัชราพร  น้อยนิ่ม
18. นางสาวพิณทิพย์  เจตกสิกร
19. นายมณเฑียร  ขำกล่ำ
20. นางสาววรางคนา  จรรยงฤทธิ์
21. นางสาววัชราภรณ์  ชุ่มมา
22. นายศิลปะชัย  แก้วสีงาม
23. นายศิวพงศ์  พลเล็ก
24. นางสาวสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
25. นายสิทธิศักดิ์  นาคบัว
26. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
27. นางสาวสุจริตรา  หงษ์โต
28. นางสาวสุนิสา  พุกทอง
29. นางสาวสุพรรษา  เปี่ยมมนัส
30. นายสุรพงษ์  บุญนิ่ม
31. นางสาวอมรรัตน์  พวงนิล
32. นางสาวอารียา  สุ่มพ่วง
33. นายเทพทัต  บางกระ
34. นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมละออ
35. นายโยธิน  คำหอม
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
4. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  คำเขียน
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินสุ่ม
 
1. นายทนุธรรม  ชัยบุรินทร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวสุนันท์  แหล่งสนาม
 
1. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววานิสลา  เบี้ยวเหล็ก
 
1. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายยศภัทร  กาฬษร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุธาสินี  อินดนตรี
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิรฎา  ทุมโยมา
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  เล็กอึ่ง
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีฤกษ์
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่วงษ์
4. เด็กหญิงสุจิตตา  สังข์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
 
1. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทนาพร  มะคะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  พันธุ์พุ่ม
3. นางสาวลักษิกา  พลนิกร
4. นางสาววริยา  พลนิกร
5. นายอัษฎา  สมจิตร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สิทธิไพโรจน์สกุล
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณวัจนา
 
1. นางวันทนีย์  มุมานะวงศ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวศิรินภา  รอดสถิตย์
2. นางสาวสิราวรรณ  มาลัยสุริยา
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช  พวงสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
3. เด็กชายปณวัฒน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพรชัย  แสนหาญ
5. เด็กชายภาคภูมิ  พูลเหลือ
6. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
7. เด็กชายอนิพัฒน์  วอเพชร
8. เด็กชายเฉลิมพล  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นางสาวกนกวรรณ  บุญยเกตุ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 -    
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุตตะมัง
3. เด็กหญิงวิมลฉัตร  จันทวิมล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายกิตติศักดิ์  ห้อยฟัก
2. นางสาวทิพย์สุดา  การะเกด
3. นางสาวราชาวดี  เครือวัลย์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  เงางาม
2. เด็กหญิงชาลิสา  โอฬาร์ชน
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วัชรศักดิ์เวช
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาทินี  กลิ่นจันทร์
2. นายสิทธิกร  พันธุ์พุ่ม
3. นางสาวสโรชา  นุ่มจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยศภัทร  กาฬษร
2. เด็กหญิงวิรฎา  ทุมโยมา
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรุณี  ดอนแนไพร
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยะ  อำมฤต
2. เด็กหญิงพิชญานิน  พวงดอกไม้
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวน้ำมนต์  ค้าธัญญะ
 
1. นางสาวปราณี  สละชีพ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ใจแสน
2. เด็กหญิงปัทมพร  พลายเปีย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดย้อย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ้งทอง  ใจแสน
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรมัย  อยู่พรม
 
1. นางสาวปราณี  สละชีพ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  ชมบุญ
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดา  บางแก้ว
2. นางสาวสุพรรณษา  บุตรพันธ์
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลิ้มวชิรอาทร
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เวชชูศักดิ์ชัย
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทิวานนท์  วัดวาศ
2. นายธนูเวทย์  จันทวิมล
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กชายชณานิน  ชูจิตร
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันเขียว
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  ดอนแนไพร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงสำเภา
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กชายพรพิสุทธิ์  ใจแสน
2. เด็กชายเสรี  ปานทองคำ
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนิติเทพ  บัวเต็ม
2. นายเจตนิพัทธ์  แจ่มกระจะ
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายณัฐวัฒน์  พงษ์อนันต์
2. นายธนายุทธ  ปานสุด
 
1. นายพลนพ  น้อยหลุ่น
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาแดง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แพรน้อย
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันธุ์พุ่ม
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนายุต  ดาราโพธิ์
2. นายปัญญา  จุนมุสิก
3. นายพงศ์เทพ  ม่วงพูล
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  ดวงยี่หวา
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสนตุ้ย
3. เด็กชายภาณุ  ภารไสว
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกชพร  นาคบัว
2. เด็กชายพิฆเนศ  ศรีจันอินทร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มัจฉา
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  มัจฉา
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  วัดวาศ
6. เด็กหญิงวิยะดา  อินสุ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  สกุณี
2. นางสาวฑิตยา  คล้ายสุทธิ์
3. นางสาวทัศนีย์  เทียนชัย
4. นางสาวรังรอง  เทียนชัย
5. นางสาวสมฤดี  นิยมทอง
6. นางสาวเกศวรี  รุ่งรัศมี
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาดล  สนธิรอต
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เพียรสุระ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  พันธุ์พุ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีรพงษ์  ยะน้อย
2. นายสราวุธ  มาลัยสุริยา
3. นายสิรุตม์  คงเอี่ยม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต่ายจิต
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธุสงฆ์
3. เด็กหญิงรสรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  อุบลวรรณา
2. เด็กหญิงรักษิณา  คล้ายชู
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เงินเปี่ยม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจิรายุ  ใจแสน
2. เด็กชายวิทยา  สุ่มพ่วง
3. นายสุกิจ  กล่ำชัย
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  พรมรังสี
2. เด็กหญิงพรทิภา  เทียนพิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  นวลอิ่ม
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นายดุลยวัต  ชมพู
2. นายวุฒิพงษ์  พวงสำเภา
3. นางสาวศิริพร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเณศ  วงษ์ชัยยา
2. นายราเชน  อัตะปะ
3. นางสาวสโรชา  ดอนไพรธรรม
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์