สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงยมลพร  บุญลี้
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  แก้วมุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  ปานแม้น
3. นายธนพล  พรหมมา
 
1. นางนันท์นภัส  ปาริยะประเสริฐ
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ธรรมแพทย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ชรชารีย์  อรชุนวงศ์
 
1. นางธิดารัตน์  นคร