สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงยมลพร  บุญลี้
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวฤทัยรัตน์  อุ้ยนอง
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรพล  พุ่มมูล
 
1. นายธะวัตร์  ทัดเนียม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ฉ่ำช้างทอง
2. เด็กหญิงณัฐมน  เรืองเถาะ
3. เด็กหญิงมินตรา  นิลเพ็ชร
 
1. นางสาววรรษมน  เกิดเสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 8 1. นางสาวนุชสรา  ภารวิจิตร
2. นางสาววรัญญา  คำศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  คีรี
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
2. นายปรีชา  ตุ้มโท
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  แก้วมุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  ปานแม้น
3. นายธนพล  พรหมมา
 
1. นางนันท์นภัส  ปาริยะประเสริฐ
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ธรรมแพทย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาธิป  ชัยราช
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีเหลือบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพชร  เกื้อสกุล
 
1. นางธิดารัตน์  นคร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ชรชารีย์  อรชุนวงศ์
 
1. นางธิดารัตน์  นคร