สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  แย้มท่า
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินทร์ชูโต
3. เด็กชายนฤพล   เกษสาคร
 
1. นางสาวกัญญา  แจ้งถ่ิ่นป่า
2. ดร.จักกฤช   ตรีวิชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยธวัช  เอกปัชชา
 
1. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สีสังข์
2. เด็กหญิงเกศกนก  วารี
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  โตศิลา
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกษสาคร
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยมงคล  ทับพูล
2. เด็กชายธีรพล  เซียน้อย
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ท่องแจ้ง
4. เด็กชายภานุสิน  สนเผือก
5. เด็กชายวรินทร์  อ่อนเหลือ
6. เด็กชายศหตถวรรธ์   แก้วปรีชา
7. เด็กชายอธิวัตร  นิ่มนวล
8. เด็กชายเจษฎา   สุขเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร  น้อยธรรมราช
2. ดร.จักกฤช   ตรีวิชา
3. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิโชค  พ่วงสำเภา
 
1. นางสาวสุชญาดา   แสงเงิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  รุ่งแตงอ่อน
2. เด็กชายภาณุพัฒธ์  หุมมาลี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พรหมบุตร
 
1. นางอนงค์นาฎ  บัวเฉียง
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ