สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธิรา  ทับโพธิ์
 
1. นางสาวประจิม  ทองนาค
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  แย้มท่า
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินทร์ชูโต
3. เด็กชายนฤพล   เกษสาคร
 
1. นางสาวกัญญา  แจ้งถ่ิ่นป่า
2. ดร.จักกฤช   ตรีวิชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กันเชิงกล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงเรือง
 
1. นางสาวสุชญาดา  แสงเงิน
2. นายจักกฤช   ตรีวิชา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงธิติกา  มายา
3. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มีเปรม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีบุญ
2. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐากูร  กุลเกษ
2. เด็กชายธีรเดช  กล่ำเพ็ชร
 
1. นายประกายพฤกษ์  เหล่าอิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยธวัช  เอกปัชชา
 
1. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิณณภา  สิทธิชัย
2. เด็กชายศรันย์  กันถาด
 
1. นางสาวนิตยา  รอดนวล
2. ดร.จักกฤช  ตรีวิชา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สีสังข์
2. เด็กหญิงเกศกนก  วารี
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  โตศิลา
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกษสาคร
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิตนภา  มาระจันทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงรัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยมงคล  ทับพูล
2. เด็กชายธีรพล  เซียน้อย
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ท่องแจ้ง
4. เด็กชายภานุสิน  สนเผือก
5. เด็กชายวรินทร์  อ่อนเหลือ
6. เด็กชายศหตถวรรธ์   แก้วปรีชา
7. เด็กชายอธิวัตร  นิ่มนวล
8. เด็กชายเจษฎา   สุขเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร  น้อยธรรมราช
2. ดร.จักกฤช   ตรีวิชา
3. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตนภา  มาระจันทร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยิกทิม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงรัตน์
2. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  แซ่โหงว
2. เด็กชายเอกดนัย  โกสา
 
1. นางสาวสุชญาดา   แสงเงิน
2. ดร.จักกฤช  ตรีวิชา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยธวัช  เอกปัชชา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมชู
 
1. นางสาวสุชญาดา  แสงเงิน
2. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิโชค  พ่วงสำเภา
 
1. นางสาวสุชญาดา   แสงเงิน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 11 1. เด็กชายธนคร  คำเสียง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  แขกอ่อน
 
1. นางสาวยุพิน  มีโพธิ์
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุดเขต  รอดเหลือ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  กล่ำเพ็ง
 
1. นางสาวยุพิน  มีโพธิ์
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  รุ่งแตงอ่อน
2. เด็กชายภาณุพัฒธ์  หุมมาลี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พรหมบุตร
 
1. นางอนงค์นาฎ  บัวเฉียง
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ