สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวทัดดาว  โห้ช้ำ
2. นางสาวสุกัญญา  ราดำ
3. นายอนุพงศ์  แสงทน
 
1. นายวีระ  สีเข้ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.29 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต่ายโพธิ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เดชาติวงศ์
3. เด็กหญิงปราณีวรรณ  จักกาวิละ
 
1. นางปุณฑิภัค  ปั้นมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราวิชญ์  มีทอง
2. นายพีระวัฒน์  ฤทธิ์นรา
3. นายสหรัฐ  เนาสวัสดิ์
4. นางสาวอทิตยา  พละศูนย์
5. นายเกียรติศักดิ์  จอนพงษ์
 
1. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
2. นางบุญสร้าง  บุษบกแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  ร่มกุหลาบ
2. นางสาวปรารถนา  ยอดสุวรรณ์
3. นางสาวปวีณา  วัชรพิบูลย์
4. นางสาวปาริชาติ  เชตุใจ
5. นางสาววนัสนันท์  เกิดสมบัติ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์นพคุณ
2. นายฉัตรวัฒน์  อำภูทร
3. นางสาวชาริยา  เพ็ชรไทย
4. นายนพดล  เล็กโท
5. นายนิติพล  ม่วยเท้ง
6. นายภานุพงศ์  แตงเส็ง
7. นางสาวมณัฐฌา  สุขดารา
8. นายรัฐพล  มุสิพรม
9. นายวรปรัชญ์  อุ่นอก
10. นางสาววรรนิสา  ทัพรอด
11. นางสาวศรัณยา  ตะวงษ์
12. นางสาวศันสนีย์  ทัพธานี
13. นางสาวสริตา  โตศิลา
14. นางสาวสุวิมล  กระจายสี
15. นางสาวอทิตยา  พละศูนย์
16. นางสาวอัญชนา  อินโชติ
17. นางสาวเกตน์สินี  เชื้อหนองโปร่ง
18. นางสาวเจนจิรา  อินทร์มงคล
 
1. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
2. นางเทพี  เขียนสาร์
3. นายเกียรติศักดิ์  ชันตะ
4. นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์
5. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทาวะรัตน์
2. เด็กชายจักรี  จันตะเภา
 
1. นางเทพี  เขียนสาร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  รักกลัด
2. นายณัฐพล  มั่นฟัก
 
1. นางเทพี  เขียนสาร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิวาริน  วงษ์เจริญ
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  โตตะเภา
2. เด็กหญิงปาณิศา  พรหมนิ่ม
 
1. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
2. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวิภา  ดีคราม
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายคเนศ  อันเตวาสิก
2. นายนราวิชญ์  มีทอง
3. นายพิโชติ  บุญเลิศ
4. นายพีรวัฒน์  ฤทธิ์นรา
5. นายสุระชัย  เล็กโท
6. นายเดชาธร  ศรีจันทร์
 
1. นายอนันต์  ภูสำเภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรเดช  พิพัฒน์พิริยโยธา
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวมุธิตา  ชั่งหลก
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรเดช  พิพัฒน์พิริยโยธา
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  อุทะกัง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปลื้มกมล  ป้อมทอง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  อุทะกัง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรเดช  พิพัฒน์พิริยโยธา
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุศรา  บุญมี
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชอบทำดี
3. นายธิติ  ยาดีี
4. นายวัชระ  พึมขุนทด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
2. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวศิกา  โพธาราม
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 1. นางสาวปัทมพร  แตงนนท์
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงสิรีธร  รณหงษา
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทีปกร  ซิ่วอยู่
2. นายมงคล  เกิดคำ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์เนียม
2. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธา  ยี่สาคร
2. เด็กชายแสนทรนง  อินคุ้ม
 
1. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธนพนธ์  จวงอิน
2. นายอจลวิชญ์  คชพันธุ์
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ปิยะ  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวสิราวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  เพ็งสุข
2. นางสาวศิริวรรณ   อิ่มเอิบ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาวรีย์  เกตุปราชญ์
2. นางสาวดลยา  เรืองคุ้ม
3. นายพัฒนพงศ์  จอมนก
4. นายภาสวร  นุ่มเอี่ยม
5. นางสาวสุปราณี  เรือนภู่
6. นางสาวสโรชา  มณีไสย
 
1. นางสมพิศ  กลัดภู่
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววรรณกานต์  กล่ำเพ็ง
2. นายศิวกร  ขวัญเผือก
3. นางสาวสลิลทิพย์  บัวแฝง
 
1. นายวิรัช  ภักดี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งแตงอ่อน
2. เด็กหญิงรัตติกร  สุขวงศ์ตานนท์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขวงศ์ตานนท์
 
1. นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์
2. นางเจือจันทร์  คำขาว
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธานินทร์  เพ็งโต
2. นางสาวนัชชา  เอมอุทัย
3. นางสาววริศรา  คำพา
 
1. นางเจือจันทร์  คำขาว
2. นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์