สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์เวทเทวัน
 
1. นางสุรีย์  ชัยชนะดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายกิติกูล  ปิ่นลัคนา
 
1. นางสุรีย์  ชัยชนะดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยพัชร  เข็มทอง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวกัลยรัตน์  กันทอง
 
1. นางสุรีย์  ชัยชนะดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โตรามัญ
 
1. นางสาวยุพา  แดงสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.83 เงิน 8 1. เด็กชายชุติศรณ์  สุวรรณสนธ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปัญจกนกกุล
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ช่างเพียร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายผดุงเดช  เรืองเถาะ
2. นางสาวพรรณอร  น้อยจันทร์
3. นางสาวอนุตตมา  พันนารัตน์
 
1. นายวรวิทย์  หงษ์ไทย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสุวรรณ
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาสอน
2. เด็กหญิงวีณา  นาคศิริวัฒนา
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สังข์เดช
2. เด็กหญิงนันฐกานต์  สุรัตนศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สายขุนทด
 
1. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนฤมล  สามีรัมย์
2. นางสาวสิราวรรณ  ดำสอาด
3. นางสาวสุธีรา  ใจงาม
 
1. นางสุรีย์  ชัยชนะดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา  เนี่ยมมา
2. เด็กหญิงอาราดา  พลาชีวิน
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช